वैदिक हिंदुधर्म | Vedic Hindudharm

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vedic Hindudharm by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
र ) व री जड ३ अक... 8 ६. 8 लची... विकि... पाची... .. -5 ह. सि अ र र डड 1. अ अन्सीकि अड 8 . दसरे एक कौषीतकी नामक ब्राह्मण आहे. कृष्णयजुव्दाचे सै * (1 ३२.) का ब्राह्मणे. वेदाच्या ह्या भागांत वेदमंत्रांचा ब्राह्मणळेकांनीं ८ उपयोग करावा हे सांगितले आहे; यास्तव तीं वेदाच्या मागून रचले आहेत हे उघडच आहे. तरी मंत्रांप्रमाणे ब्राह्मणांसही श्दते म॒ तात, यांत वैदिकविधींचा तपशील, त्यांची उत्पत्ति व अथ ही स्ताराने सांगितली आहेत. तसेच त्यांत मंत्र व छंद यांचा उपः कसा करावा याविषयीं निर्देश आहे; आणि अर्थप्रकाझनाक[ चमकछकारिक दैवी व मानवी. कथा सांगितल्या आहेत. जरी स्य बाणा यज्ञकर्म शिकविण्याचा आहे तरी त्यांत यक्षविधींपेक्षां मते सिद्धांत यांसंबंधी विषयांचे विशेष प्रकाह्ाान व विंवेचिना केले. अ प्रत्येक संहितेची ब्राह्मणे आहेत, तीं बहुतकरून आपापल्या वेदा गणलक्षणांल[ा अनुसरून आहत. जस क्ग्वंदाच्या ब्राह्मणात त्र मंत्र ह्यणणारा जो होठी त्याचीं कम सांगितली आहेत, य॒ञजवंदा ब्राह्मणांत अध्वयने' यक्ष कसे करावे ह सांगितल आहे, अ ' सामवेदाच्या ब्राह्मणांत उद्‌गात्रीने मंत्र कसे गावे ह सांगि आहे. : क्रमेदाचे ऐतरेय ब्राह्मण फार जुने ह्मणजे इ० स ७०० वर्षांमागे रचलेले आहे असं अनुमान केल आहे, त्ट स्थ रीय व श्वेतयंजवेदाचे शतपथ अशी ब्राह्मण आहेत. सामवेद! _ अठरा ब्राह्मणे आहेत, त्यांपैकीं प्रौढ, षडूविश व तांड्य हीं प्रय आहेत. अथववबेदाचे गोपथ नामक एकच ब्राह्मण आहे. ह्या ह्यणा[विषयीं प्रोफेसर यर्जालिंग अस ह्मणतात की, हिंदुस्थानात [ल कांच्या सामाजिक व मानसिक स्थितीच्या विकासाच्या एक म महत्वाच्या काळाची माहिती करून घेण्यास जर कांहीं अणखी सा _ असलीं तरीं त्यांत हीं ब्राह्मणे एक मोठे साधन आहे. याशिवाय वेळेस. संस्कृत भाषा लाक बालत असत त्या वळस सरचलल . गद्या '* ग्रंथ हेच होत - आरण्यक व उपनिषद आरण्यक ह्मणज अरण्यसंबंधी, हें ग्रंथ ब्राह्मणय्रंथांस लागून अ ' वते संसारत्याग करून अरण्यांत. जाऊन' राहणाऱ्या ब्राह्मणाक आ प र भी ब. क भर “डा आर क क बॅक
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now