भूगोळ विद्या १ | Bhoogol Vidyaa 1

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhoogol Vidyaa 1 by बाळ गंगाधर शास्त्री - Baal Gangadhar Shastri

More Information About Author :

No Information available about बाळ गंगाधर शास्त्री - Baal Gangadhar Shastri

Add Infomation AboutBaal Gangadhar Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(११) अफीग; २ चीन--चाहा, रंशीम, मखमाल, घवा साकर, खेळणा, मातीची भांडी, कापर, न्कागद, ₹०; ३ आरबस्थान--घोंदे, बुंद; ४ इगण--गा्‌ली- च रशा[म, अत्तः मद्य; ७ तुकस्थान--गाला' चे, मनुका. अंजी! घोंदे, चामदे; ६ सिहलद्दी- प--हस्तिदेत, एबनी, ( अबनस 3 मोती, दालचि- नी, खोबरेल तेल; ७ ब्रह्मराज्य--प[ग वगेरे लाकड; < आंबायनाबेग--ज[यफळ; ९ बाग बेट--छवंगू[; १० मठाया--कथील; ११ तिबेठ शालीची लाक!. १४ धमं व राज्यरीति. आरब, तुर्क, इराणी, भा[फगाण, मळाई व बहुधा सर्व तातार हे मुसूल- म[न आहेव. आमिनी हे खिस्ती आहेत, व इस्रा- येव हे इस््र[येठ थम पाळतात. ब्रह्मी, श्यामी व चिनई हे ढोक बीड: त बुद्धाचा अवतार लामा, या- ची पजा करितात. हिंद्स्थानांतीळ लोक मूत्तिपज- क अहित; व सिबीरिआ देशांत ही ात्तपूजा[ अहे. या सर्व देशांत राजा करील ते प्रमाण. कायदे अहेत तर खरे परंतु राज्यकर्त्यांचा मनास येईल तेव्हांते कः यदे मॉदित[त अशी राज्यर्री[ते अहे.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now