तीर्थरूप महाराष्ट्र २ | Tirtharoop Mahaaraashtra 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Tirtharoop Mahaaraashtra 2 by महादेव शास्त्री - Mahadev Shastri

More Information About Author :

No Information available about महादेव शास्त्री - Mahadev Shastri

Add Infomation AboutMahadev Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अनुक्रम १ मलछारिमातड क १ २ परशुरामध्षेत्र स मर ३ तुळजाभवानी जज 9४२ 9 भीमाशंकर ६३ र. छ्ळ्च घप्णे श्र ६ वेरळचा घप्णेश्वर जा ८ ७ गोकणे-महाबळेश्वर .... ९७ ८ नाथांचे पैठण ९ “धन्य देहूगांव-' १० आळंदीची वारी 7 काच बटि ह £६) &' र प्त ० चुकीची दुरुस्ती * वेरुळचा घृष्णेश्वर ? या लेखाचा क्रमांक वस्तुतः ९ असायला हवा; पण तो ६ पडला आहे आणि पुढें शेवटपर्यंत हीच चूक कायम उरली आहे.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now