महाराणा प्रताप | Mahaaraana Prataap

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Mahaaraana Prataap by परशुराम गोविंद काटदरे - Parshuram Govind Kaatadare

More Information About Author :

No Information available about परशुराम गोविंद काटदरे - Parshuram Govind Kaatadare

Add Infomation AboutParshuram Govind Kaatadare

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
बहाराण! प्रतार. द केली होती आणि प्रतापाचा आजा राणा संग हा सुसल- मानी सत्तेचा नाश करून हिंदरुयज्याची स्थापना करण्याकरितां बाबराच्या विरुद्ध माठें सन्य धेऊन आला होता. फत्तेवूर सिक्रच्या 'रणमेद्ानांत बाबराच्या हाताखालील मुसलमानी सेन्य व राणा संभाच्या हाताखाडील रजपूत सैन्य समारासमोर उभे राईड. दोन्ही रेन्यांत तुंबळ युद्ध माजले, या लढाईत राण संग[न अतुळ पर[क्रम दाखविला. त्या सैन्यट्ी इतकया यानं लढळे कीं मागऊ चैन्याचा पराभव विश्वितच होता. परंतु ऐन आणी बाणीच्या प्रसंगीं चंदेरीचा राजा रायसन यानं आपळा सर्‌- दार चंग याच वीं तरि्ासघात करून बातरच्य| सैन्य:स जाऊन मिळाल[. सवच बाजू उलटली. रजपृतांनां जयाच्या ठिकाणीं पराजय स्थष्टप् दिल लागला. त्यांनीं अशीकिक शोय दाखविलं. राणा संग याच्या शरीरावर अनेक जखमा झाल्या होत्या तरी त्याने लढणं थांबविर्ड नाही, सरते शेवटी त्याला हार खावी लागली; आणे बाबर यास मांगल राज्याची स्थापना करण्यांत यश आहे. विश्वासघात करून नीचपणा
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now