भारतीय उपकथा | Bhaaratiiya Upakatha

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhaaratiiya Upakatha by दत्तात्रय गोपाळ ळिमये - Dattatraya Gopal Limaye

More Information About Author :

No Information available about दत्तात्रय गोपाळ ळिमये - Dattatraya Gopal Limaye

Add Infomation AboutDattatraya Gopal Limaye

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(७) ७५-७६; गौप्यस्फोट ७७; हुक्र-शाप व ययातीचें वार्धक्य ७८; य॒यातीची पुत्रपरीक्षा ७९; य॒यातीचें वन- गमन ८०; य॒यातीचें पतन व पुनःस्वर्गप्राप्ति ८१. १२ उतथ्य-पुत्र दी्घतमा उतथ्यपत्नी ममता व बुहस्पाते ८२; दीघेतमा व प्रद्ेषी यांचें भांडण ८३; दीघेतम्याचा त्याग वबलिराजा ८४ १३ अणामाडव्य उपाख्यान मांडव्यावर चोरीचा आळ ८५; सुळावरील चमत्कार ८६ माडव्याचें पातक ८७ १४ व्युपिताश्व राजा क व्युपिताश्वाचें भद्रेवरील प्रेम ८७; त्याचा मृत्यु व भद्रेस पुच्रप्राप्ते ८८ १५ श्रवेतकेतुमनि. ... ... श्वेतकेतूच्या मातेचा कामाचार व श्र्वेतकेतून घातलेली ख्नी- धमाची मयोदा ८९ १६ तपत। व संवरण तपती व संवरण यांची प्रथम भेट ९०; खंवरणाचा शोक व तपतीनें केलेलें सांत्वन ९१; उभयतांचा विवाह, दुष्काळ व संवरणाचें पुनरागमन ९२ १७ वसिष्ठ व विश्वामित्र विश्वामित्र कामधेनु मागतो ९३; नंदिनीच्या हरणाचा प्रयत्न ९४; विश्वामित्राचा पराजय ९५; कल्माषपाद व शक्ति यांचा तंटा ९६; शक्तीचा शाय व कतल्माषपादाचें पातक ९७; कल्माषपाद राक्षस वसिष्ठपुत्र मारतो ९८; वसिष्टांचें दुःख ९९; कल्माषपादाची शापमुक्तता १००; मदयंतीचे पोटीं नियोगविधीनें पुत्रोत्पत्ति १०१; पराहार- जन्म १०२); राक्षससत्र १०३, ८२-८४ ८७-८७ ८ 'उ--८८ ८९ ९०-९२ ९३-१०३
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now