भारतीय युद्ध | Bhaaratiiya Yuddh

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhaaratiiya Yuddh by दत्तात्रय गोपाळ ळिमये - Dattatraya Gopal Limaye

More Information About Author :

No Information available about दत्तात्रय गोपाळ ळिमये - Dattatraya Gopal Limaye

Add Infomation AboutDattatraya Gopal Limaye

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
र कछणेजन्मकथा १२२, १२३; कर्णाच्या कृवचकुंडलांचें हरण १२४; ब्रक्षप्रश्न पृ० १२९५-२७. प्रकरण ५ वं, अज्ञातवास .... ... ... ... ... पू० १२७--१४१ विराटाचे राजवाड्यांत पांडवांचा प्रवेश १९२७०-१२९; कीचकाचा पापविचार १२९; द्रौपदीची सभेतील विटंबना १३०, १३१; भीम व॑ ट्रापदी यांची मसलत १३१, १३२: कीचकवध १३३, १३४; त्रिगर्तराजा सुशर्मा याची स्वारी व त्याचा पराभव १३५, १३५; उत्तरगोग्रहण १३६ -१३९; विराटाचा संताप १४०; पांड प्रकट होतात, उत्तरेचा विवाह पर० १४०, १४१. प्रकरण ६ वें. कृष्णशिशद ... ... .. ... .. .. पूत १४२-१६६ पांडवपक्षीयांची मसलत १४२-१ ४४; श्रीकृष्णाचें सहाय्य १४४, १४५) शल्य दुर्याधतपक्षास मिळतो १४५; द्रुपद-पुरोहितानें सांगितलेला निरोप १४६, १४७; संजयाने सांगितलेला निरोप १४७, १४८; घमराजा पांच गांवें मागतो १४८; कौरवांची मसलत १४९-१५१; पांडवांची मसलत १५१, १५२; द्रौपदीचा संताप १५३; श्रीठृष्णाचें हस्तिनापुरास आगमन १५४, १५५; क्लुंतीचा आपल्या पुत्रांस निरोप १५५, १५६; श्रीकृष्णाचे सभेंतील भाषण १५७,१५८; दुर्योधनाचा दुराग्रह १५९; श्रीकृष्णास कैद करण्याचा प्रयत्न १६०; भीष्मद्रोणांच्या वतैनाची मीमांसा १६२; श्रीकृष्ण व कणे यांचें भाषण १६३, १६४; कर्णाने द्रुंतीस दिलेलें वचन १६५, सेन्ये कुर-क्षेत्रांत जमतात १६६. प्रकरण ७ वै. युद्धाचा पृवभाग... ... ... ... पू० १६७--१७९ व्यासांचें भविष्य १६७, अजुनाचा मोह १६८; श्रीकृष्णांचा उपदेश १६८, १६९; भीषद्रोणांदिकांचे युधिट्ठिरिस आशीवाद १७०, युद्धास सुरबात १७०; आठ दिवसांचें युद्ध १७१-१७४; नववे दिवसाचें युद्ध १७४;
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now