तीर्थरूप महाराष्ट्र २ | Tiirtharuup Mahaaraashtra 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Tiirtharuup Mahaaraashtra 2 by महादेव शास्त्री - Mahadev Shastri

More Information About Author :

No Information available about महादेव शास्त्री - Mahadev Shastri

Add Infomation AboutMahadev Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
छे तीर्थरूप महाराष्ट भ्य्य आ आत ता त अन्त चट क नसे कीच अह डी टि टा निट हट क्ट आही «र्ट आणर विट पिळा आहाच जे नत आति आ आ टा प अ नव्हे : तर माझ्या डाव्या-उजव्या हातांचे डोंगरसुद्धां *संन्यासी? च होते. त्यांच्या अंगावर “मी? म्हणून वाढला होता तो त्रिधारी निवडुंग मात्र. जणुं मणि-मल्लांचे इतस्ततः मरून पडलेले दानवसेनिकच त्या रूपाने जन्माला आले होते. आमच्या वाटेलासुद्धां दोन्ही बाजंनी त्याचाच खडी ताजीम. मात्र अशाह्दी स्थितींत निसर्गाच्या योजकतेची करामत दिसली. कांही निव- इंगांवर शेतावरीची नाजूक हिरवीचार वेल चढून विस्तारली होती. एखाद्या कुलवधूनें पतीचे दुर्गुण झांकून टाकावे तसे तिन त्यांचे कांटे झांकले होते. कांहींच्या अंगभर दुसऱ्या एका वेलीची चार पाकळ्यांची शुभ्र फुले बह्दरलीं होतां. आणि तीं नुसतीच सुंदर नाहीत तर सुगंधीही आहेत, हद वारा आमच्या नाकाशी येऊन हळूच सांगत होता. या लतावधूंनी असले हे कांटेरी वर कसे पसंत केले हेंच नवल होत. पण त्या तरी करतील काय! त्या मालिनीर्तारावरील कण्वाश्रमापुढच्या भाग्यवंत वेली थोड्याच होत्या! सगळंच ' निर्वीरमुर्वीतलम ' तिथे जो कोणी मिळेल तो सद्दी ! डोंगराच्या कटिप्रदेशापर्यंत चढल्यावर भंडार उघळलेली एक खडकाळ जागा दिसली. त “घोडे उड्डाण? होते. घोडे उड्डाण या शब्दामार्गे इति- हासाची किनार असलेली एक दंतकथा आहे. सुंप मुकामीं खैरे पाटील यांच्या वंशांत भाव्या नांवाचा एक पुरुष उपजला. तो खंडोबाचा एकांतभक्त होता. दर रविवारी गांवाहून निघून करा नदी ओलांडून तो जेजुरीस येई. कडेपठार चढून खंडोबाची पूजाअचाी करी. सुर्य-चंद्रांच्या विश्वप्रदक्षिणेप्रमा्णे त्याच हा नेम कैक वर्षे अबाधित चालला होता. तारुण्य ओसरू, पोक्तपण संप आणि जंरेनं बळ शोषून शरीर गलित-पलित केलें, तरीह्दी त्यानें आपला नेम सोडला नाहीं. अवेर एक दिवस लटपटल्या पायांनी आणि धघापावत्या काळजाने तो कसाबसा इथवर चढला. “देवा खंडेराया ! किती उंचावर राहिला आहेस रे! थकलो मी आतां... १ असें म्हणत म्हणतां त्याला मृच्छां आली. त्याच क्षणी खंडोबा अश्वारूढ होऊन इथं आला आणि व्यान त्या जराजजर भक्ताची मूर्च्छा सांवरली. * यापुढ कडेपठार चढण्याचे कष्ट तं. घेऊं नको. मी तुझ्यासाठी गांवाजवळच्या टेकडीवर येऊन राहीन, ? त्याने त्या वृद्धाला आश्वासिले. तो आनंदनिर्भर होऊन टकामकां पहात राहिल. आणि देवाच्या इशाऱ्यासररशी घोड्यानें एकदम उड्डाण मारले, तीच जागा हदी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now