रघुनाथ पंडित पंतसचिव यांचें चरित्र २ | Raghunaatharaav Pandit Pantasachiva Yaanchen Charitra 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Raghunaatharaav Pandit Pantasachiva Yaanchen Charitra 2 by वासुदेव नारायण जोशी - Vasudev Narayan Joshi

More Information About Author :

No Information available about वासुदेव नारायण जोशी - Vasudev Narayan Joshi

Add Infomation AboutVasudev Narayan Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
श्रे [चित्राक १११, ११४. ४५, ११७ ११८, १९%, १२० है. १२२, १३, चित्रानुक्रमाणिका चित्राचे वर्णन संदभ पान प्रष्टाक राज्यारोहणसमयी वेस्टमिन्स्टर अंबेमधील बाददाहा सहावे जॉजे याना मुकुट घालण्याचा समारभ, . बकिंगहॅम राजवाड्याच्या बाल्कनीमध्ये कुटुंबातील मडळींचा कारोनेशननतर घेतलेला फोटो, वेस्टमिन्स्टर अँबेमधील बादशहाच्या सिहासनापलीकडील पीअर्स बसण्याची जागा, पहिल्या मजल्यावर > खूण केलेल्या ठिकाणी श्रीमत राजेसाहेब भोर, राज्यारोहणाच्या वेळी बसळ होते. वेस्टमिन्स्टर्‌ अंबेमधील कायर, लंडन, श्रीमत राजेसाहेब दरबारी पोषाखात (सन १९३७). ( बिलायतेतील राज्यारोहणाचे वेळच्या कोटंबॉलच्या समारभास याच पोषाखात श्रीमंत राजेसाहेब हजर राहिले होते, ) लॉड॑ आयर्विन, हल्लीचे व्हायकाउट ऑफ हॅलिफॅक्स, हिंदुस्थानचे व्हाइसरॉय असताना सन १९२८ साळी नेरेद्र- मडळाचे बैठकीच्या शेवटी सभासदाचा घेतलेला फोटो. ब्हाइसरॉयांचे प्रतिनिधि सर कोर्टून छॉटेमर यांना दक्षिणेतील सस्थानाचे गटातर्फे मुंबई येथे दिलेल्या पार्टीच्या वेळी घेतलेला फोटो, श्रीमत राजेसाहेब, भोर, उभे राहून टोस्टचे भाषण करीत आहेत. पो. ए.. मि. एच. एफ्‌. बॉल याच्या भेटीच्या वेळचा फोटो, नऊ तोफाची सलामी मिळाल्याबद्दल श्रीमत राजेसाहेबाना मानपत्रे अर्पण करण्यासाठी ता. २९ जानेवारी १९२८ रोजी भोर येथें भरविलेला दरबार, मुंबई सरकारचे पोलिटिकल सेक्रेटरी मि. सी. डब्ल्यू, ए. टनेर यानी सन १९२५४ साली भोरास भेट दिल्यावेळी घेतलेला फोटो, भाटघर घरणास व्हाइसरॉयाची भेट. नेक नामदार लॉड आयर्विनसाहेब, हल्लीचे लॉड हॅलिफॅक्स, श्रीमत राजेसाहेबांसमवेत सस्थानच्या गाड॑ ऑफ ऑनस्ची भाटघर येथे पाहणी करीत आहेत. भाटघर घरणाशेजारी भोरची इन्फन्ट्री; नेक नामदार ब्हाइस- रॉयसाहेबांना सलामी देण्यापूर्वी ( १९२६ ). ६४५९ ६४० ६४५ ६४० ६४६ ६४२ ६४६ ६४४ ६४६ ६४६ ६९३ ६५१ ६७९ ६५३ ६९ ६८८ ६८८ ६९३ ६९९ ६९४ ६६९६ ६४९९ 3००
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now