माझा प्रवास | Maajhaa Pravaas

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maajhaa Pravaas  by चिंतामण विनायक वैद्य - Chintaman Vinayak Vaidya

More Information About Author :

No Information available about चिंतामण विनायक वैद्य - Chintaman Vinayak Vaidya

Add Infomation AboutChintaman Vinayak Vaidya

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ससा मवास अथवा सुन १८९७ साठच्या बंडाची हकीकत. घन आध आ आव वण गस टि. रिक << .)...._0)...नटापतातचजाकसज भग १? ला. नीवन्छे तातपादेष नव दारपरिय्रह । याता मः पाल्यमाचांनां त हि नो दिवसागता[ः ।। त्याम च साडलाच घेशण पोटल्यापासू्न मि्ुकाच माहे. आमचे [ळत फडावभ' 4 राममट मोठे. बिद्याचू अधून श्रीगेताच पदरी हाते, लावरूल उळकष्णपत मात्रे ग्रदस्थ असून विचूर्कराय पदरी ११ | डॉ. समत प्या चळस र धन भ्ह्मायतांस जावयास माले सज्हा त घ्याजबरीनर राहण्याचा निश्चये. करून नमद- क. | ५, पर्ल प्रकत पार अशक्त, 1९ पऊ लागल्लाठुळ परत परा भागि पाल, मम र्‍या १७६९० वरखडे रामा मतापर क अ चाकर करताच चाळ, अक्षेकमील वेळ पाळ्यत मचा मेती हतन रः आ आय 2७. बिन. नतका य. भर क भि य्य [11 हाऊस र शस्र र रख्य 2०4 स्मित मिर ७, कर चा र क्क दर्गे अ ग री व| ५ क क र न्य न न | (1५) प ललल ताड सात जसाच छतड्यातवर 3१४ केरा (4. ८ स्यामर्ल. चुळत वरत झाड. मग तर फार हाळाने रा र. . प क न क ह शन न बा क टि 3 -र पन्न (2 आ. साम्य वडमाळ गहरय अस यामुळ (मलेकाचे उत्पन क्क सद! चाह झि, शिवाय प्रात. काळपासून सायकाळपयेल क्षान,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now