मराठी गुजराती शब्दकोश | Marathi Gujrati Shabdkosh ( Marathi - Gujarati Dictionary )

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Marathi Gujrati Shabdkosh by भाऊ धर्माधिकारी - Bhau Dharmadhikari

More Information About Author :

No Information available about भाऊ धर्माधिकारी - Bhau Dharmadhikari

Add Infomation AboutBhau Dharmadhikari

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अंगात मांग शिरणे | तोडु. *- खुर्द होणे - (१) अंग तूट; (२) अंग भराई आवड, हाडकेहाडकु दूखवुं. - भडका होणे- (१) लायथी शरीर बळवु; (२) रीसथी सळगी उठवू. - तिळपापड होणे- गुस्साथी बळवुं. - ची आग-छाही-होणे- (ताव के क्रोधथी ) शरीरनी बळतरा थवी. - ची चौघडी करणे - (१) कसरतमां शरीरनी गडी करवी, शरीर वाळु; (२) ढींचग पेटसरसु लईने सूत. - चे अंथरूण करणे - पोते दुःख वेठीने बीजाने माटे तनतोंड काम करव. - चे चकदे-वाभाडे-काढणे- चामडी तोडी नाखवी, खूच पीटवु, टी - चे पाणी करणें -- खूब मंहेनत करवी. अंगात मांग शिरणे - रीसथी आंधळुं थव, क्र बनवु, - येणे- ओझट लागवी, भूतप्रेतनी झापटमां भावडुं, भूतप्रेत अथवा देवनो संचार थवो, - वारे शिरणे - खूत जुस्ताथी कामने वळगडु,-नी उपर तूटी पडु. अंगाबाह्देर टाकणे - अंग उपर न लेवे, न स्वीकारवु. अंगावर काटा उभा राहणे - शरीरपर ख्वांटा ऊमां थवा रोमांचित थव. - काढणे - दबापाणी न करतां सहन करता जवु, इलाज न करवो. - असणे - देण माथे रहेबुं, हाथयर रकम बाकी रहेवी. - कोसळणे - (१) शरोरउपर ढळी पडडं; (२) (लाक्ष.) आफत के जवाबदारी आवी पडवी, आवी चडवुं. - घेणे - (१) अंगउपर-मागे -लेढु (२) बाळकने ) ववडाबहु, र - तुटून पडणे - नी उपर तूटी पडबु: (१) जोरथी अने निश्चयथी कामम! बळगदुं) (२)-ना उपर हुमलो करवो. - देणे-- अगउपर - जातउपर - करंज आपु, पोतानी जवाबदारी उपर नागा आपवां, अंगउधार आपले. -पडणे - माथे आवी पडडुं, माथे पडवुं : (१ ) जवाबदारी आवी पडवी; (२) - ने कारणे नुकसान वेठवुं पडे एवी हालतमां आववु. - पिणे - धाव (बच्चाए), ख्रीनु के मादा दूध पढं. -येणे - अंग उपर आतरबु : (१) मारवा तडवुं; शरीरपर धत्ती आवं; (२) पोताने जाते करबानु के बेठवानु थं. - शेकणे - (१) नुकसानमां आवबुं - उतरव; (२) आळ 9 ( माए्‌ क _ 1 अच्नकट वचिकट चडबु, - चोटवु. - वरचे जाणे - अत्या्तवनी पीडा थवी, ' मेनोरहेजिया *. - वरचे तोडणे - धावण छोडावडुं, - सुकाववु. - वरून वारे जाणें - अंग रही जवुं, लकवो थवो. अंगास येणे - ब्रंधबेसते थबु-- आव, - लावणे - युनो-दोष-चोंटाडवो. अंगी असणे - स्वभावभां होवु (गुग, कला इ. ). - आणणे - केळवे, शीख (सं. क्रि). - खिळणे - (ज्वर, दोष, व्यसन) चोटी रहेबु, वळगी रेव. - जिरे - टेव - आदत - पडी जवी. - ताठा भरणे - अकडावु, फुलावे - तुटणे - (बच्चु) लेवाई जवुं (मानु दूव न मळवाथी), - नसणे - (१) स्वभावमां न होवु; (२) पडे अनुभव न होवो. - फुटणे - रोग शरीरपर देखावो. - लागण -(१) फावडे, फावठे आवड, माफक आवड (२) गुनो चौंटवो, अंगार [सं. ] (पु.) - (१) अंगार, सळगतो कोळसो, देवता (पु.); (२) बळतरा (स्री). - होणे - (१) बळतरा थत्री, छाय यत्र; (२) (लाक्ष.) गुस्साथी बळवूुं. अंगारा (पु.) - आशिका, यज्ञनी रक्षा (स्त्री.), मूर्तिपासे मूकेल भस्म. उ - चुपारा (पु.) - मंत्रतेत्र (न.). अंगीकारणे [सं.] (स. क्रि.) - (१) अंगीकार, स्थ्ीक [रु (२) कबूल-मान्य-करवुं. अशु (-यगू) र (न.) - अंगूर, लीली दक्ष (खरी. ). - शिरका (यु.) - दराक्षासव (न.). अ “-आं) गूळ (न.) -(१) आंगळ, लंबईन एट तप (न); (२) आंगळी (ख्री.) (३) अंगूठो (पु.). अगुली [सं. ] (ख्री.) - आंगळी (ख्री.),. अगुष्ठ [सं. | (पु.) - अंगुष्ठ, अंगूठो (पु.). - छाची आग . मस्तकात जाणे - खूर गुस्से थव. - छावरून दशाशिर (रावण ) करणे - अंगुठानो रावण करवो, रजनुं गज करबुं, अतिशथोक्ति करवी. अगुष्ठाण-अशुस्तान (न.) - अंगठी (ख्री.), सीवतीवखते दरजीलोको आंगळीमां . पहेरेडे ते खोली (स्री). अ (-आ) घोळ (-ळी) (स्री) - अंधोळ (न.), नाहव ते, स्नान. अचकट विचकट (वि.) - (१) असभ्य, अरिष्ट, भंड; (२) नटारं. डी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now