ज्ञान सिंधु | Gyan Sindhu

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Gyan Sindhu  by विनायक सदाशिव गोगटे - Vinayak Sadashiv Gogate

More Information About Author :

No Information available about विनायक सदाशिव गोगटे - Vinayak Sadashiv Gogate

Add Infomation AboutVinayak Sadashiv Gogate

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ज्ञान-सिधु इतर लघुकथा ज्ञान-सिंधु धागा सि-व्ु्--- सा आजांबा-वाढेलांचे चुलते-कर्मींत कमी लाख दीड खाचे धनी असावेत असा गांवांतील सर्व लोकांचा 0 ग्रह असे, गांबांतील लोकांचा म्हणण्याचे कारण मला त्यांच्या इस्टेट'ची काडीइतकीही-अगर सुतळी-- । च्या तोड्याइतकीही-माहिती नव्हती. तरी पण ते बरेच श्रीमत असले पाहिजेत याविषर्यी मला सुळी[च 8: संशय नव्हता. माझे वडील व चलते-आजोबांचे एकुलते एक चिरंजीव-मी विशीच्या आंत असतांनाच वारले होते. मुला- च्या मागोमाग आजोबांच्या कुटुंबानेंही लवकरच स्वगांची वाट धरल्या- मुळे आजोबांना आतां माझ्याखेरीज नात्याचे असं कोणीच नव्हत, त्यांतून त्यांचं आतां वयही बरेंच झाले होतं; परंतु त्यांच्या विक्षित अगर माझ्या छंदी स्वभावामुळे ते मला नेहर्मीं दूरच ठेवीत. मीही तारुण्याच्या जोमांत असल्यामुळं त्यांची कधीं पवा केली नाहीं. माझ्या वडिलांनी मागें ठेविले- ल्या थोड्याबहुत पश्यांवर हात मारीत व संसारांतील बहुतेक सुखं अनुभवीत मी दिवस घालवीत होतों. माझा धंदा कापसाचे सट्टे करण्याचा, हा धंदा अत्यंत किफायतशीर असून त्यांत दोनचार वर्षीच्या अवर्घीतच आपण लक्षा- घीश होऊं असं त्या घंद्यांतील माझ्या प्रेमळ मित्रांनी माझ्या डोक्यांत भर- वून दिलें होतें, व पहिल्य[पहिल्यानें माझा खरोखरच फायदा झाल्यामुर्ळे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now