महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश १ | Maharashtriya Gyankosh 1

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Maharashtriya Gyankosh 1 by श्रीधर व्यंकटेश केतकर - Sridhar Vyankatesh Ketakar

More Information About Author :

No Information available about श्रीधर व्यंकटेश केतकर - Sridhar Vyankatesh Ketakar

Add Infomation AboutSridhar Vyankatesh Ketakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
म्रंथसंक्षेप. ९ सस सस्स्पसािस्स्सिसपसस्स्सट्स्सासस्टय्स्यसससुाा साटी <<<पििसिििटटप वव १३ च १४ व्या दातकावील मिंदळी काब्यम़रथं - पहिलें वाव्य म्हणजे ससदावेत. ... श्श्ड डुमरॅ, कुसदावत, मुंबदेवदावत. भक तिही वाब्यभाषा इत्रिम घ अतिशवयोकतिपूर्ण आहे. )» काही मिरी पयार्चे भाषातेर, - झ् शश लोगोपपार्‍य व दळदातिरित हीं दोन वाव्यें. ... ,» या वाळ्मयवालाच्या अखेरीचें बाव्य--मयूरमदेदाय, ,» पहिलें मिही “दृत'कार्व्य; मिंदटी वाव्यावर वालि- दासी छाप १७ व्या दोतकापायून १७ व्या इतका- पर्यंत. .« र. की श्रीरादल्ये दाला तोटगसुव अर्सदि नाव आहे; यानें उद्यष्ट दाव्ये टिटिलीं, याचें “सारठिदिणि सदेशय* हं काव्या) यावील कथा. ... *परदी संदेदाय'-पारावतदृते, वाव्यदोेखरयमध्यें तेनव- परिताच्या ( बीषिसत्त्वाच्या ) पद्रूप फथा आहेत... » तोटगशुवाचे समकालीन वची-विदाभमयेर च चात्ताव, पहिट्याचा बुधगुणाल्कारय, इमऱ्याचें शुट्टिठा काव्य, .. या काळातील आणखी कार्ब्य--लोवाडसगराव, तितर सदेशय (हसदृत ), मीर सदेशय (कीर दूत), बोल सदेदयय (बोकिल दृत) का क ग्रयवाब्मय -पहिल्य' ग्रथ, घदसैरक्लाकर, पीन एछु- दाय्टकोद्दा (पिदुम्मल, रुंबनमल आणि नामावलिय ), मोग्यछायन पश्चिर प्रदीपरय ( व्याकरण प्रथ ), डेत्सरणय आणि दहमसरणय .७ ... १६व्या तदाच्या अखेरामे पहिल्या रातरसिंहानें पुष्कळ वौडग्रय जाळले यामुळे ते प्रय उपलब्ध नाहींत, भुववेहि कथीचे ग्रथ -कुस त्रातर', सुभाषिते बाब्य, सायुल-सदेदाय ( इक दूत), दहम्‌मोंड जातक, सुनियुण- रकमारय, दुस्पीलवत . परगि हटन, महा-हटन, वोस्ततीलु हटन (खिस्ती हेणकाचा झु), .«« अवाचीन ग्य ग्रथ -सद्धमेदास, रायवलिय व राज- रकऱयं रे क्षत ऐतिदासिक ग्रथ ... १८वेंव १९ यत --सुचिचार त्रातयय (१८१४), असदिस जातक, कबमिणि कॉडल, कवमिणि मलदम, बर्‍मुदुदर्य (१७८४), कवसिड्मिण (१८२६),कवमिणि रंदम; तलपततन्रातवय (१८०७६) «.. या काळातील सदेझका्ये ---तीलपोवो-मदेशय, सुप मदेशय . र वयोवयरलमालय, रतिरक्षालकारय डी छगारवाव्ये, लिरतनमालाव, बौद्धधमातील “तीन रले”? (बुद्ध घग्म व॒ खद) य वाहिग्ल दाठागोद श्‍दिशय हे. घवे- विचार श्व... ०» शह सिंहळी' क्षेटाळेय.-त्याचा जुना काल व लिपी, गुदाठेख, त्याचा नमुना) रेययादीर विषय च्‌डी ६ घ्या झदवापायन इ. पॅ घ्या ५ व्या इहतपा र ० डक क्य आत हर ह शश भभ 98 क 9 कभ श्र व शग त हह र अच ह ह श्व १३७ पर्यतच्या पहिल्या वालखटातील शिलाटेस व ह्याविषर्य माहिवी.., ब रैईेट इ स.च्या ५ थ्या दातकपासून ६ व्या शतकापर्यंतच्या शिलालेखांची ल्पी अशोक ठिपीहून निराळी आहे. लेखाच्या डुसऱ्या कारपहातील राही राजाचा कवलनिणय, कोणच्या राजाच्या कारदीदींत शिलालेस तयार झाले याविपर्यी (2 र३९ १२ व्या द १३ ब्या शतवादील शिल्ाटेस-- पहिल्या पराक्रमबहचे दोन प्रयुख शिलाहेस, ति झव महाचे शिलाटेख, त्यावील विषय ब त्यावरून वोलनिणे यास मदत. ... मॅ पॅप तेशव्या झतकानतरचे शिलालेस-तिसऱ्या विक्रम- बाहूचा शिलालेस (१३६०) व इतर शिछाठेयासव्थी माहिती,... ... भभ १४ “सन्नस' याचा अर्थ, दानएडति प तिचा उग्रम) दाःनरुत्य निवेदन करणारे हेस (सन्नस), अतिशय जुना सनत्नस (१३९७), अगदी अलीकडचा सत्रस (१८११)१ » सिंहली साप्रदायिक च॒रीकात्मक वाब्प्यप्रथ, ऐतिहासिक अथ, काव्यम्रथ इ अंथवाख्ययाचें सिंदव लोक्ने. . : न * दरे या अरथवाद्ययात श्रौतधर्सविषयक वाड्याचा असाव आहे. ब्राद्यण्यविकासापूर्वी आर्च सिंदात प्रयाण झालें असें ... सिंहली भाषा --'“एछ” भाषा) हली स्वर, त्यांचे स्वरूप व धटना, त्याचें सरकत व' पाली याशीं साइरय या भा्षेबील विदेशीय दाब्द, ही आर्यन्‌ भाषा आहे की नाहीं यासबथी बराच मतमेद आहे. ही द्ध आर्यन्‌ भाषा आहे असें डॉ. गैजर सिद करितात. मम दद चह्मदेश. प्राचीन कालीं भारतातून दोन प्रबाह मह्देशांत आहे. द अ र ईई अह्मी जनता आपणास सस्कृवीने मात्र खतीय आहे. आह्याम, आराकान व ब्रह्मदेशा या ठिकाणीं काहीं ऐेतिहासिव' वाब्यय आहे. मलबार व ब्रह्मदेश यात बास्वतिषयक काहीं साइद्यें सांपडतात राष्ट्राचा इतिहास म्हणजे राजघराण्याचा किंवा सर- हृद्दीचा इतिदास नसल तेथील रक्ताचा इतिहास होव. ८८० १५० अद्मदेशांत सोदवस्ती थोडी असल भाषांचे प्रकार मात्र पुष्कळ आहेत. ... ««« या देद्यात राष्ट्रीकरण का नाहीं याचे नकी कारण देतय येत नाहीं... .. कम अह्मदेशीय भाषाचे स्थूल वर्गीकरण, मखदेद्यादीऊ जातीची सऱया य त्या जातींची भाषा बोलणारांची सरया दाखविणार मोक. ४३१ ईई आहत आ. ह. हड अ घर ० > क बोट आह र्र अत. आ अ 68 अभ. 3०. आ. आहे. हह आह. हक. अ नह गा हद ह जड हह ग न. ह आत. ह. आ. हट
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now