ब्रम्ह स्मृती | Bramh Smriti

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Book Image : ब्रम्ह स्मृती  -  Bramh Smriti

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ह अथवा तीन वाजल्यापासन सया- % दया पावेतो. येणेप्रमाणे वेळा जा- ह शै णाव्या, सामाजिक उपासनेस. वेळ 8 2 जी सवीचे मतें नेमली जाईल तीच ५१ योग्य जाणावी. उपासनेची आंगें, 9 ७2 कटुंबी उपासनेची पांच आंणगें जा- 8 णावीं. ध्यान, स्तुति, धन्यवाद, घमे- 19 भम र अत की र न्य रः च न. मी. ७. ३१4. १. ४: भे कि सिविल चिकार: आसल पया. तद 511 313. ४ शद प.न करपा १7 केन दच... धवल आ ता च च, , आह मल कट २ र पक अ आर. ह द. तज देडेच पेड वला स र... क. ईन 3 5 च नू 7 आपल 8.पा सजवा: पराया सीएससी व इन कळुन. “९१ पह रत सेक, - प टि द र) *2 ळग ह -* र पुस्तकाचा पाठ, पापक्षमा हीं पांच ! १ आगि जाणावी, सामाजिक उंपास- $ 8 नेंत सहा आंणगें असावीं. पर्वीची ही आग पाच व एक व्याख्यान पा क] 2१ सहा आंगे. निज्जेन उपासनेत तीन १ आंगें-एक ध्यान, धर्मपुस्तकाचा र पाठ, जप अशी तीन आंगें जाणा- प १ वी. ईश्वर प्रापतीस निर्जैन उपासना र अवइ्यमंव असली पाहि र जे, बि... र सनेचे स्थान पवित्र, स 1 र भन त - जा ग्‌धी म ' भित पुष्पानें वगैरे असावें... नि क ्ी १ ससि ल मटा टा क अ आ हि न न चि उबा एटा वा (सवता खतास आचेव.तन आ< स 6... : 3-9“: 2. क्ती न ववमा यमान कुलक अ अ: . व डि आसपाव नाल अलप प सड. न
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now