हिंदु धर्माची समीक्षा | Hindu Dharmachi Samiksha

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Hindu Dharmachi Samiksha by ळक्ष्मण शास्त्री जोशी - Lakshman Shastri Joshi

More Information About Author :

No Information available about ळक्ष्मण शास्त्री जोशी - Lakshman Shastri Joshi

Add Infomation AboutLakshman Shastri Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
धर्मसमीक्षेची भूमिका - छु रः क र्ल संश आहे. पण त्या प्रत्येक धटनेचें. रहस्य व॑ कार्य अगदीं पथक आहे. त्या ग्रत्येक युद्धाचे विशिष्ट स्वरूप अभ्यालिल्या- शिवाय त्याची कार्यकारणमीमांसा पुरी होऊं शकत नाहीं; त्द्चा शाखीय अर्थ कळूं हाकत नाही; प्रत्येक ऐतिहासिक घर्मेर्चे स्वतंत्र महरय असतें. विश्शेषप-परीक्षाच इतिहास-मीमंसिचें खंर अधिष्ठान *आहे. विशेष-परीक्षा हे ऐतिहाक्षिक पद्धतीचे मूलभूत तंत्र आहे. धमाची समीक्षा थाच रीतीनें केली पाहिजे, “अमुक एक खरा धर्म होय, य अमुक एक खोटा धर्म होय, मामवी दुद्धि असे. सश्रद्ध लोकांनीं , .मातडेले ,. जगांतील थर्मतमीक्षेचे धर्मांचे विभाग, द्याल्लीय घर्मशर्मक्षेल भान्य साधन नाहींत. अगुक एक घर्मचे संपूर्ण सत्य व दुसरा चर्म अथोगतीचा य पतनाचा मार्ग होय, अशी भावना हिंडू, खिश्चन, मुसलमान वगैरे धमाच्या अलुयायांच्या ठायी असते. या भावनेला द्याख्रीय घर्मसमीक्षत थारा नाहीं. विशिष्ट ऐतिहासिक घटना एवढ्याच दष्टीनँ धर्मसमीक्षा प्रत्येक धर्माकडे पाहते. कारण अली- किक साक्षात्कार किंवा अलौकिक इब्दप्रमाण हें धर्माचं प्रमाण च मूळ आहे, अरे धर्मसमीक्षा ग्हीत घरत नाहीं. अलौकिक प्रमाण ह्दंच धर्माचे मूळ मानले, तर धर्मसर्मक्षेलत अवसर फारच थोडा राहतो, समीक्षा म्हणजे झुद्धीच्या याह्मय्यानें, डुद्धिवादाचे. नियम उपयोगांत आणून तपारुणी करणे, एकदा अलीकिक - हेच 7शपकब्छपळी गरबा छबन इबळळ]फ. भः38 छ श्र. अ. ए०8०प, भर
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now