हिंदु धर्माची समीक्षा २ | Hindu Dharmachi Samiksha 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Hindu Dharmachi Samiksha 2 by ळक्ष्मण शास्त्री जोशी - Lakshman Shastri Joshi

More Information About Author :

No Information available about ळक्ष्मण शास्त्री जोशी - Lakshman Shastri Joshi

Add Infomation AboutLakshman Shastri Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
असुक्रमणिका व्यासाची धर्ममीमांसा व जेमिनीचें धमलक्षण; व्यासाचें धर्मलक्षण; व्यासाच्या विचारांची बुद्धि- वादी भूमिका; विद्द्रत्न दत्तरींची धम्ममीमांसा; श्री. मोहनी यांचा सनातन धम; कणादाचें धर्मलक्षण, धमेप्रमाण .-- १०२-१३४ लौकिकप्रमाणवाद व अलीकिकप्रमाणवाद; लौकिक- प्रमाणवादाचे दोन भेद, एतिहासिक व अनेति- हासिक; प्राचीन भारतीयांचा लौकिकप्रमाणवाद बृहस्पतिपक्ष व व्यासपक्ष; वेदांतील वेदप्रमाण- विषयक विचार; सूत्रकालापासून भाष्यकालापर्यंतची बेदप्रामाण्यमीमांसा; शबरस्वामी कुमारिलभट्ट ब दोकराचाये यांची प्रमाणोपपत्ति; भारतीय अवै- दिकांच्या धममप्रमाणविषयक कल्यना; धर्मप्रमाण- विषयक आधुनिक उपपत्तींचा परामर्श, टिळक व राधाकृष्णन्‌ ; आधुनिक पाश्चात्यांची धमप्रमाण- विषयक चर्चा, जेम्सचा दिव्यानुभववाद व फायर- बाखचा मानव्यवाद्‌; ध्येय देव नव्हे, श्री. वा. म. जोशी यांचा परामरी.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now