हिन्दुस्थानाचा इतिहास १ | Hindusthanacha Itihas 1

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Book Image : हिन्दुस्थानाचा इतिहास १  - Hindusthanacha Itihas 1

More Information About Author :

No Information available about विश्वनाथ नारायण - Vishvnath Narayan

Add Infomation AboutVishvnath Narayan

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
लैलंगणप्ांत सर केला आणि. वरंगूळनामक राजधानी घेतली बादशाहा मरण पाबला इ० स० १३२ पु मि २ महम्मद तघलसू महम्मद तघलख याचा स्व- भाव २. भ०भन महम्मद तघलखू याचे विलक्ष- कने. : २3:33: 3 इराणदेश जिंकण्याचा बेत: - चीनदेर जिंकण्याचा प्रयत्न कागदाचा पैसा सुरू केला. . बादशाहाची जुळूमजबरदस्ती त्यामुळें बई झाली इ०्स० प बंगाल्यांत बंड होऊन तेर्थे स्वतंत्र राज्य जालें इ० स० १३४०२१० घोलमंडलामध्यें बंड झालें. . कर्नाटक ब तेलंगण, र्‍या देशां- त हिंदुराजांची पुनःस्था- पना इ० स १3४४ * दुसरी बंई इ० स० १3४५ गजराथेतील मोगली फोजेर्चे बंडु हू० स० १३3२४७ दकिणेंत मोठें बंड झले * यादशाहार्थ तेज ब चांचल्य 8 क क क 8 6 ७ ७० 6 क क कै के महम्मद तघलख्‌ मरण पाबला : 8. सु १३३७१५२९१९ ००२७० न्येडट २४९ * ३५३ पट, टू देवगड एथे राजधानी नेण्याचा ब दुसरे महम्मद तघलखू याचे छांदेष्ट बिचार याचा दरबाराचे ब राज्याचे परदेशस्थ ग्रंथकारांनी के- लेलें बणन मुसलमानी राज्याचा महत्तम विस्तार -««* 3 फिरुन तघलसख्‌ - २५० बंगाल व दुक्षिण यांतील रा - २५१1 ज्यांची स्वतंत्रता कबूल २५१1 क्षाली इ० स० १३५६० - २५२ बादशहाचे ह्यातारपण - * - * २५२ याचा द्रथारांतील स्पर्धा. . बादशाहा मरण पावला इब्स० >८> 6०० ० ह 6७ 66 5 याचे कायदे *-' याची लोकोपयोगी कुल्ये २५४! * दुसरा म्यासुद्धीन तघलखय २५४ ५ अचूबकर तघलख्‌ «*** '६ नासरुह्दीन तघलर्‌य्‌ * ७ महमूद तघलखू ' : -.. २५४| बादशाहीचा मोड झाला: * - * २५५ [तैमूरलंग याची स्वारी. : - बादशांहाचा फाजेचा पराजय २४७ ७ $$ 34 ७ 8७ 6 5 क ३१५६ , २५६ दिल्लीशहर लुटून जाळून तेथी- । २५६) ल लोफांची कतल केली २५६ [तेमुरलंग हिंदुस्थानांतून परत र भेल, : 5 **** ७ ३.8 अ रै र व र स्य्चा स्व भगर: २२१०११२. पृच्च, नडे ध्‌ र २६२ २६२ २६३ २६४ २६४ २६५ २६५ न्न रे ट्‌ ् २६८ २६८ * २६९ २७० २७५ २७१ २७४ २७४ २.७५ २७६
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now