मराठी माध्यमिक भौतिकी | Marathi Madhyamik Bhoutiki

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Marathi Madhyamik Bhoutiki by विश्वनाथ नारायण - Vishvnath Narayan

More Information About Author :

No Information available about विश्वनाथ नारायण - Vishvnath Narayan

Add Infomation AboutVishvnath Narayan

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
इत्शतपठत. ७ ७४७ & 0०६६६४६६७० ६० इपडच्ते ६०च ४० तेठर्णव0 6७ तळपे 8069 100 घकु (0० 080878 88 ६० 1४128 ६७०5 फुटवे ए७ 8९8 ६० 89050 ६७ ठ0£ ठल ० 2४० ६5 86७४5 ठता पपतल [तिर च०प्राहतट्ठ 0प5 ठचा$ घच 6६६ ७० ]0प एत 080 हट880 )00फ)छतेटुड 1 016 0०1063 %०ते 87063 आढत087 ७ 80181) 8३० ६०७ ७9४ 8859982 0प7 ९११] तेट्छा बर 07 0क्नाच सळा्पेड ६७0 १९३९३ ६06 180650 ६७७७ 01 ४००6 एट छडा 0६ एडव६७ पाशात हाढच्ट्ावा पा 6डछतदाह68, 10 ठळाळ ७७6६ ए70पघ1९1६६10च &ेचचे. ६००७४६६६0५ 0! 009 ० पो 08 6778६16 )80808068 0६ ६७6 फ०टोठ & 1िफ 10४९] 01६००६ ७१४७ ४७ 6९४३४ एत४९९२१६१५ 2४ हठ 1 ठल (ठिठाट्त उ1दणहुणदहुल् 9िप६ ६6 म8]ठण$ छाप 80650 ६४७९17 ६0106 1 झठटप्रड) एपडछप1) 01 )च0प्ोडतेड् 097 काण, ठो887 पते एव०७7) ताठ ४००1 ७० ६४७७ 18४७9४ ० छ०तेलाा )६0'७]सते६० (७70 पट्टी ए0हतेच पाटा 163ते घड (0प्र&१व 0० 00 ०६ ४६800 88 हाढिगार छोटी 19 6 उ8ज ठा एाठटा68 ठक पाप 01 ७७ 1प्दाहप ६७२०९९५ 0६ 8016006 10६ ७६ ६2७७ 10६६99 द0त ठ्ठ तड ०६ 0ढापााफ्ग छपते पापड पातवच्डछ0ते (6 झबट्ीच 360190 ळा, $००प्च ७४ धो8 828 0 801680६106 0980018६७७ & 92४६ ० 1६ 1 उ०68पाऊ 0] स00116 8 इृ00ते तह 18 1068910६1685 ०६ 6६6६ 0६१8119 7 18 0028 07 पि२७ ठणाह? ७ ७७ 1घवे187 1 18 8] 2088प178)688 1618 (0 06 16870६ ७७ 80९९६ 7९७०६४६१०० 850. ५0९८०७६००० $४३६114 ६४७ 116)]) ना. 6 209626 हेऊत 880018६005 ६006 ृप6 एतएत8 भा पिहपा$शे 6७ २85 627 हर ६0 70 पातट्ट 2388४86 697 ते0 0६ एच्तेट९४६४,०त ६७९३७ स0ातेड 07 ७8०३०३७ (963 086 06४67 हलते ६0 झग्रप]ट 85 ६0 00 ६० 287 ७७ ९8 [8त 10. 00₹ ठप्प 1878088639, डच 8६८१०३] ७१० 0 घ्यऊडोठाट्ा, 8 66068 ८० ६6 र्तपठसप हेपत (6 पत, पठज६७6, ४पम1005त (७९४० 078 10 19
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now