हिन्दुस्थानाचा इतिहास भाग १ | Hindustanacha Itihas Part-1

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Hindustanacha Itihas Part-1 by विश्वनाथ नारायण - Vishvnath Narayan

More Information About Author :

No Information available about विश्वनाथ नारायण - Vishvnath Narayan

Add Infomation AboutVishvnath Narayan

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ब6 पृछु हिदुस्थानाविषयी याचे बेत 3०3 देशाचा बंदोबस्त -:**-. 3११ इंबाहिमाचा मोड करून जय चंदेरी किल्ल्यास वेढा दिला मिळविल्यावरं बांबरं याण इ० स०१५३२८.०-०००० 319२ काय केलं तों प्रकार इ० अफंगाणलोकांचें बंड - -:- 3१३ संत १५२६ «०-०... 3०3 बंगालचा राजांचा पंराजय याची फौज हवाठदिल झाली 8०५ झाला «०-०: 3१६ मेवाडचा राणा संग याजबरा- बाबर याचा दुखणाईतपेणी : - 3१९६ < “बर लढाई - ८०८८-८० 3०६, बाबर मरण पावला इ० स० सिक्रीची लढाई, बाबर याचां ३७३० २४००००००८० 3२० जय ज्ञाला -«--००-००*-- 3१०|याचा स्वभाव २ «०२-०० 3२१ प्रकरण दुसरे ह्ुमाचून याचा पाहला कारके बादइझाह्यचा -भाऊ-.कामरान |डुमायन याणें त्यावर स्वारी _ चात बंदोबस्त ---<:<>** १. फ२७ *2केकी «२२.०२ «० रन ३3७ _ काचूछ व हिंदुस्थान ही दो- बह्दर व बंगाल, यांचे लश्करी _ न्हीरार्ज्य निराळी झाली 3२७ दृष्ट्-स्वरुप «०००... 33७ अफमाणलोंकांची बंडें - : - - 3२८ !चुनारगडास वेढा . «५ -. . 3३८ गुजराथचा राजा बहमदुरशाहा | ड्मायून यारी लढण्याचे शी- यारी तंटे इ-स० १५३२ ३२८ र खान यानें बेत - .. - 33९ ड्मायूच याण गुजराथेचर डुमायून याणे गोड़ शहर घे- तले, पर्जन्यकाळामळें या- 3४० «२०८ ३४१ 3१ द्दा झणवू लागला द ._ क्ले डुमायून यास मार्गात आ- 33५ डवा भाला क ३ 3 का क ७ ह ७.७ 6 ३'ल्ऱे क के ० ७ 3 इ ७ क क क आर न क
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now