गोष्टी इकडच्या तिकडच्या गमती जमतीच्या - भाग 4 | GOSHT IKDEE TIKDI - DOORSTEP 4

GOSHT IKDEE TIKDI - DOORSTEP 4  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhविविध लेखक - VARIOUS AUTHORS

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

विभिन्न लेखक - Various Authors

No Information available about विभिन्न लेखक - Various Authors

Add Infomation AboutVarious Authors

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
. नेहमीच आणते. कधी चिंचा, कधी बोरे. असा खाऊ असला तर मी शाळेतही नेतो. मुलांबरोबर वाटून खातो मग माझा भाव खूपच वाढतो घरी येऊन आई भाजी वेगवेगळी करते. फारच माती असेल तर धुवून साफ करते. सडलेली, नासलेली भाजी. काढून टाकते. भाजी चांगली निवडून वेगवेगळी केली नाही तर भाजी लवकर खराब होते. शिवाय लोकांनाही ती आवडत नाही. लोकांना आवडली नाही तर लोक भाजी घेत नाहीत. मग आमचे नुकसान होते. पण आई नुकसान होऊ देत नाही. तिची भाजी नेहमी ताजी _ असते. भाजी उरली तर ती भाजी र आई माठात ठेवते. कारण माठ गार राहतो . तापत नाही. गार जागी भाजी ताजी रहाते. सुकत नाही. आई भावही चांगला देते. इतरांपेक्षा थोडा कमीच. शिवाय बोलतेही गोड. मग तिची भाजी लवकर खपते. लोक तिची वाट बघतात. तिची घरे ठरलेली आहेत. तिथे तिथे जाऊन भाजी विकून आई दुपारी घरी येते. सकाळी रांधून ठेवलेली भाजी भाकरी, चपाती भाजी किवा डाळभात जे असेल ते खाते _ आणि थोडीशी आडवी होते.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now