जुन्या ठिगलांना नवीन ठिगलं | JUNYA THIGLANYA NAYE THIGLE

JUNYA THIGLANYA NAYE THIGLE  by नीलाम्बरी जोशी - NIILAMBARI JOSHIपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

नीलाम्बरी जोशी - NIILAMBARI JOSHI

No Information available about नीलाम्बरी जोशी - NIILAMBARI JOSHI

Add Infomation AboutNIILAMBARI JOSHI

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अहो..“” बायको म्हणाली. “काल तुम्ही संध्याकाळी तुमच्या मित्राला भेटायला गेलात तेव्हा मला तुमचा पायजमा आखूड करायचं आठवलं. माझा नवरा किती प्रेमळ आहे.. तो घरी यायच्या आत मी हा पायजमा आखूड करुन ठेवते” असा मी स्वत:शी विचार केला. “मग मी पायजमा कपाटातून काढला. त्याच्या कडा खूप विचित्रपणे शिवल्या होत्या. मग मी मोजून तीन बोटं तो पायजमा कापला. कडांना नीट टीप घातली आणि परत कपाटात ठेवून दिला.”
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now