परिसरातून विज्ञान शिक्षण साहित्य | PARISARATOON VIGYAN SHIKSHAN

Book Image : परिसरातून विज्ञान शिक्षण साहित्य  - PARISARATOON VIGYAN SHIKSHAN

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

विभिन्न लेखक - Various Authors

No Information available about विभिन्न लेखक - Various Authors

Add Infomation AboutVarious Authors

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
७ सोडणे उ ५ 2><) ९ ९ मती 2242900. उ (प्रासंगिक दिवा) ळडवटीचा १525 ९५९९, झ । तळ शीय च क - त्त “या... च - शे २%९९ > (पपप मि. सान 854६4 शे क्कत्प्कासे 22404 ह ५५९९८८० <<< स १९%९ ८ ४: (९५०९१९५९ (९.९ ट त्र 20 माडी : पोय कापल्यावर मिळणारा द्रव ताजा टॉनिक आंबलेला _ मद्यार्क शहाळे : कोवळा नारळ/पाणी 4 ते 6 आठवड्याचा (अडसर पाणी कृत्रिम गर्भ ,संवर्धक म्हणून ६1९८701 सारखे. काही जाती : बाणवली, टी 2 डी, गोल्डन ड्वार्फ, लक्षद्वीप, सिंगापुरी. झाडाला खत दिल्यास त्याचा परिणाम 2 वर्षांनी दिसतो. प्रत्येक 28 दिवसांनी नवीन लोंब येते. काही नारळ टिकतात पण चेत्र व कार्तिक महिन्यात येणार्‍या लोंबावर जास्त नारळ टिकतात. त्यावेळी खते देणे हितावह असते. एका झाडापासून वर्षाला साधारणपणे 100 ते 200 नारळ मिळतात. रोग : फळे कुजणे, कोंब कुजणे 15 ते 45 वर्षे वयोगटात पावसाळ्यात पसरतो. उपाय बोडों मिश्रण. गेंडा भुंगेरा, सोंड्या भुंगेरा, वाळवी यांचा उपद्रव तसेच उंदीर, माकडे यांचा उपद्रव होतो. उ उ झाडाच्या प्रत्येक भागाचा उपयोग होणारे हे झाड म्हणजे 'कल्पतरू' होय. रे | << से श्£ र्र न <<) 2“ से) र १ श्र ] भि शि (1 £ 4५ ी ह सर ॥ १ 1 च 8 <£” ते 1४- > (“> 21
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now