हलके फुल्के विज्ञान - 4 | SMALL SCIENCE - CLASS 4

SMALL SCIENCE - CLASS 4  by जयश्री रामदास - JAISHRI RAMDASपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

जयश्री रामदास - JAISHRI RAMDAS

No Information available about जयश्री रामदास - JAISHRI RAMDAS

Add Infomation AboutJAISHRI RAMDAS

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
३. हवा ... किती गरम! किती थंड! (पाठ्यपुस्तक पान ४-५) अ. तुमच्या जवळ तापमापक असेल तर हा तक्ता पूर्ण करा. तापमान तापमानाचे एकक कोणते? अनन आलेखामधील तापमापकांमध्ये अप्पूने मोजलेली तापमाने दाखवा. सकाळी ६ वाजता घेतलेले तापमान तुमच्यासाठी छायांकित करून दाखवले आहे. वेळ तापमान (अंश सेल्सिअस) ६:०० सकाळी टी ९:०० सकाळी १री १२:०० दुपारी (माध्यान्ह) २०१ ३:०० दुपारी २४१ ६:०० संध्याकाळी २११ ९:०० रात्री शट १२:०० मध्यरात्री प्र ३:०० पहाटे १ ता. अवा स आलि कपलतापमान वित भभता रँककेटी!***””'**”””**”””*०”*०”*”र००”०१० ०००००००००० किमान तपमान निती वाजता चक्क!”
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now