जीवन दृष्टि | Jeevan Drishti

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Jeevan Drishti by विनोबा - Vinoba

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about आचार्य विनोबा भावे - Acharya Vinoba Bhave

Add Infomation AboutAcharya Vinoba Bhave

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
ग जीवन दृष्टि २ द्या आठिशीं माझा पूर्वीपासून संबंध आहे, बीस वर्षापासून ही गकार्यक्यीविषयीं बाला चाल आहे, काठाशीं टक्कर देऊन ती टिकून आहे कृत्त्तता तिच्यांत चिवटपणा आहे. हाचें श्रेय येथील शिक्षक- इंदीला आणि जनतेला. आे. व्थायदल ते घन्यवादास पान अद्देते, ' ३, माइया दृष्टीनें आमच्या शिक्षणांत आज जर कशाची विदयष बारज असेल, तर ती विज्ञानाची आे, हिंदुस्थानचा उद्धार केवल दतीवर सिलान पािय होगें नाहीं; हिंडस्थान कषिप्रधान म्टटछा जातो, चुरोपां- तील राष्ट्रें उद्योगप्रधान म्डूटरलीं जातात, हिंदुस्थानांत शेती सुख्य असतांना माणशीं सब्वा एकर जमीन आइे, उलट फ्रान्समध्यें ती माणणीं साडे तीन एकर असून तो देद्य उद्योगप्रधान स्हटला आदें, ह्या- '-वरून हिंदुस्थानवी दया किती वाइंट आहे, ते .कद्धन येइंल, द्याचा अर्थ ' हा होतो, कीं हिंदुस्थानांत एक दोती मात्र होते, डुसरें कांडीं होत नाहीं . अमेरिका (संयुक्त संस्थानें) जगांतील स्वाति सघन देश उगहें, त्यांत दोती सआगणि उद्योग दोन्ही भरपूर चाछ्तात, ' तो युद्धासाठीं रोजचा पंचावन कोटि रुपये खर्च करीत आहे. आप्या देशाची लोकसंख्या चालीस कोटि, इतक्वा '-छोकांना रोज जेवूं घालावयानचें, तर इथल्यी मानानें पांच कोटि. रुपये खर्च चेइंल, हिंदुस्थानला अकरा दिवेख जेवण देतां चेइंल, इतका खर्च अमेरिका 'रोज युद्धासाठीं करीत आहे. इतकी ती श्रीमंत आहे: हिंदुश्थानांत माणथीं सालिना उत्पन्न पन्नास-साठ रुपये येतीचें आणि बारा रुपये उद्योगाव होतें स्दणून च हिंदुस्थानला कुषिमप्रधान म्दणावयाचें. आतां इंग्ठंडचें पहाल, तर तेथ सालिना देतीचें उत्पन्न 'माणणीं अरे च पन्नास-साठ होतें आणि उद्योगावि _ ोतें पांचशं बारा रुपये. द्यावरून आपला देश कोठें आहे तें पहा. ही स्थिति पालटायला आपच्या येथील विद्यार्थी, शिक्षक आणि जनता स्वानीं 'च॒उद्योगांत तंरबेज न्हायला पाहिजे, त्यासाठी विज्ञान . िकायला पादिजे .... (अ) आमचें स्वयंपाक घर ही. आमची प्रयोग दावा असली पाहिजे, श्तेथें काम करणाप्याला कोणत्यां खाद्यांत किती उष्णांक, किती ओज, किती स्नेह इत्यादि सब शास्त्रीय गोष्टी माहीत पाहिजेत, कोणत्या वयाच्य)
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now