काव्य प्रकाश | Kavya Prakash

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Kavya Prakash by गोपी नाथ कविराज - Gopi Nath Kaviraj

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज - Mahamahopadhyaya Shri Gopinath Kaviraj

Add Infomation AboutMahamahopadhyaya Shri Gopinath Kaviraj

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
काव्यप्रदादादीपिका । पथ पतनीपम् ॥ एचसस्प प्रयोजनसुकत्वा कारणसाइ-- शक्तिनिषुणता लोकशाख्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ । काव्यज्ञशिक्षयाउम्यात इति हेतुस्तडुद्धवे ॥ ३ ॥ दाक्ति। कवित्वचीजरूप। संस्कारविशेषः, यां सददां दत्तमुपादेयमनुपादेयश्वेत्येतावता वैपम्यद । आनन्दाजु+ मूतिरपि कवे! स्वकाव्यपर्याठोचन।5नन्तरें जायमाना न करणों- पाधिकृता किन्तु भावनोपाधिक्रतेति भाव कत्वांश एवं निशतिप्यते, काव्याज्रोपाज्नदियाविज्ञानविद्दीन।नां कवीनामपि छूमसिद्धसमत्र- व्युत्पात्तिदशावदादास्वादमकर्षाचुद यस्यालुमी यमानत्वादू । ख हृदयस्पेति-प्राचीनवासनासवर्षिता( १) द्लिपाज्]विद्यानिषुण- तोपस्कृता चुद्धिहेदयं तद्ठत इत्यये। । करोतीति मतिक्मपढं सम्बन्ध । सर्वयेति-शेपा विद्यास्तदडनत येवो पादे य(!)मिर्पथे! । तत्र कहूँ दिचारयितुश्वेति शेपः । यतनीयपमित्याप्रिमकारिका- संज्ञतिस्चनमु(२) । तयाहि-पायन्तिकमयोजने क इवाइत्य (३) व्यापारे- सम्भवत्यनागतत्वाद्‌ ;'तस्माचलिवांहको पादानम्रेव तन्र यहना।, अतस्तत्र यतनीयमिति । (११ लचलितेति चित पाठ: | संबान्घितों 'क* पाठ । (रस पएतच्चापाततः .. काव्यप्रकाददिवेककार सान्धिविग्रादिक श्रीघरमजुखत्य । मतमेतत्‌ खबष्डितं सस्प्रदायप्रकादिन्यामू । (३) झाइत्य मिलित्वा । ९ का० प्र०
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now