भारतीय साम्राज्य | Bhaaratiiya Saamraajya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhaaratiiya Saamraajya  by नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

More Information About Author :

No Information available about नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

Add Infomation AboutNarayan Bhavaanrav Pavagi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
शे भारतीय साम्राज्य; [ भाग त्यावरून, तेथें आमच्या पुराण आयेयू्वैजांची वस्ती असेल, असें वाटत नाही. न्रगवेदांत, कुभा अथवा काबूल नदीचा उल्लेख ्‌ __ आहे. त्याचप्रमाणें कुरुम, गोमल, बन ह अकर विषाची, पसलनी, ज- सिक्षी, वितस्ता, प्रचंड गँगा नदी, विस्तीणे सिंधुनद, गंभीर यमुना सरित्‌, आणि अत्युच व श्रीमान्‌ असा हिमालय पवत, इत्यादि ठळक ठळक यच्चावत्‌ सवे ठिकाणांचा उल्लेख असून, मध्यआशियां तील पठारांचें, अथत्रा त्यांच्या आसमंतांतील प्रदेशांचे, किंवा त्यांच्या आसपासच्या नद्यांचे, त्यांत बिलिकूल दिगदर्शनही नाहीं. ह्यावरून, आमचे आर्य तिकडे नव्हते, असें वाटतें. कारण जर ते असते तर, त्यांनीं तिकडील स्थलविशेषांचा क्रदगवेदांत केव्हांना केव्हां वरी, खचितच उल्लेख केला असता व एतह्िषियक, साधकबाधक कारणांचा साद्यन्त विचार, आम्ही भरतोय साघ्ाज्याच्या सोळाव्या पुस्तकांत करण्याचें याजिले अहे. व ह्या संबंधानें आमचें ज मत झालें आहे, त्याला अनुएल असाच मिस्तर कझनूचा आणि अन्य पाश्च त्य पेडितांचाही आभ- प्रय आहे. ) रायल एशिश्राटिक सोसायरटांचें सोळावे पुस्तक. पान १७२-२००५ पहा. ) २ सतलज. 3 बिजागय, ह्मणजे सतलज नदीचा वायब्येकडील फांटा, ४ दरावती. दिलाच हल्लीं रावी असें म्हणतात. ५ चम्द्रमागा किंवा चीनाच. ६ जलम,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now