कोंडा - कणी | Kondaa Kani

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kondaa Kani by नारायण हरी आपटे - Narayan Hari Aapate

More Information About Author :

No Information available about नारायण हरी आपटे - Narayan Hari Aapate

Add Infomation AboutNarayan Hari Aapate

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
२ टेऊटुक मांदा साटी सारख पसरलेले एक फार मोठें आभाळ होतें. त्याखाली तसेंच मोठे एक काळे अरण्य होते आणि त्या अरण्याला लागून एक मोठे सरोवर होते. या सरोवराचें नाव होतें नोरागी. असे सागतात कीं मागे केव्हा तरी चकपाग देवाचे व डोगा राक्ष- साचें आभाळात भले जगी युद्ध झालें ! त्यात जी नासधूस झाली, तीमुळे आभाळ फाटून त्याचें एक लक्तर खालीं पडलें. तें लक्तर म्हणजेच नोरागी सरोतर, आणि डोगा राक्षसाच्या झिंज्या उपटून देवाने खाली टाकल्या, त्याचें झाले अरण्य ! नोरागी सरोवर असें काहीं मोठे होतें कीं त्यात हजार हत्ती एका वेळीं पोहायला घुसले असते, तरी त्याना कसलीच अडचण झाली नसती, पाणीही पुष्कळ खोल, स्वच्छ आणि थड, यामुर्ळें त्यांत नाना प्रकारचे जलचर प्राणी सुखानें नादत होते, मोठमोठ्या बल- वेली सर्वत्र पसरल्या होत्या. रोवाळाचीं मोठमोठी बेटें त्यात होतीं. सरोबराचा सारा कगोरा अगदीं वाकडा तिकडा, खडबडीत, खडकाळ
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now