मी वाट पाहीन | Mii Vaata Paahiin

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Mii Vaata Paahiin  by नारायण हरी आपटे - Narayan Hari Aapate

More Information About Author :

No Information available about नारायण हरी आपटे - Narayan Hari Aapate

Add Infomation AboutNarayan Hari Aapate

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
भन आट च आ विळे. आ चिला टी भि टा पाटा ट ळा पि हट अजा पिह हना न्िट हि राठ व लाटा ठरो के टी पेट अ. 2 चळ मिसळा ळा नट तिळ आ.ह आटी टी टी चिट ची नी नी अलम च अग आरे आह ळा << 27 आढळ. मी वाट पाहीन ! ब. अक अ २.” आत हा पि भि अनन र ,&“ टाच आ आनी आटी 7 «ची. प प आ. आणा आ कट रा न्य चालते. त्यांचा तुम्हांला त्रास न होईल याला मी जपेन. तुम्ही मात्र आपली अडचण करून घेऊं नका. तुम्हांला चहा-कॉफी काय छागत असेल तें सांगा. तुमचे उपास-तापास असल्यास ते सांगा. लागेल तें आणून देईन, मी नसळों-कामांत असळॉ-तर राजाला सांगत 'चला. किंवा आपले गडबंडे वासूकाका आहेत त्यांना सांगा--? तात्पयं, मामी आमच्या संकटाच्या वेळीं आल्या आहेत तेव्हां त्यांची कोणतीच अडचण होऊं नये म्हणून मी शिष्टाचार पाळायला गेलों .आणि मामींनीं त्याची बरोबर दिढी दुपटी केळी ! आतां मळा असं वाट्टं छागळं : त्यापेक्षां पोटॅशियम सायनाइडची बाटळी आप्पून आम्हीं सर्वांनी घेतली असती तर !--आमचे सर्वांच अंत्यसंस्कार सुखानें होतील, एवढी शिल्लक पौस्टळ बँकेत खात्रीनें राहिली असती. पण आतां या शहाणपणाचा काय उपयोग होता 1 मी तटस्थ राहून मामीकडे पाहत असतां मामींना नवा आणा आठवला ! त्या एकदम म्हणाल्या, “ हो, दोन शेर भुईमुगाचे दाणे आण न्‌ तात्या, शिंगाडे इथं मिळत नाहीं म्हणालास नाहीं का १-ते मिळाळे असते तर बरं होतं. रताळ्याचं पीठहि मिळत नसेलच. जाऊं दे झालं. केळी न्‌ रताळी आणवीन.-आतां वाण्याकड'चं असं आणखी काय ब्र १-घ्यानांत राहील ना सारं १-नाहींतर याद करून घे. इकडं जा तिकडं पळ अशी सारखी घांबपळ लागली आहे तुझ्या मागं ! त्यांतून तुझी प्रकृति ही अशी !-मळा बाई भारी काळजी बाटते- ”' खरंच होतं तें !-तात्याचं हाटे मधघांच फेल झालं होतं. इतक्यांत खालीं कोणी आलं असावं असं म्हणत मामी सामान आणण्याचं पुन्हां एकवार बजावून तिथून 'चालत्या झाल्या कद ना “आआआ टा “1 १-2. अक टी व. टी,” आर 2 मा2 टा के (७ / आच 1.» 22. च टार > टग आणि ही शै २
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now