संत बहिणाबाईचा गाथा | Sant Bahinabaaiichaa Gaatha

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Sant Bahinabaaiichaa Gaatha by विश्वनाथ नारायण - Vishvnath Narayan

More Information About Author :

No Information available about विश्वनाथ नारायण - Vishvnath Narayan

Add Infomation AboutVishvnath Narayan

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अ. नं, अभंग २६४ जन तेचि जनाईन २६'९ मृगजळ तुषा हरे २६६ देव न लमे तानमाने २६७ संत समागमे २६८ मोक्ष संताच्या वचने २६९ संत पूर्ण कषपानिधी २७० संतुष्ट मानसीं २७१ आपुलिया दुःख २७२ अमृतासी कोण २७३ एकपत्नीव्रत २७४ त्रैलोक्य हिंडोनी २७५ जपीतपी ब्रती २७६ निर्विकार नोहे २७७ तीर्थ केलियाने ९७८ चित्तासी विवेक २७९ सद्दरुवचना २८० काजळासारिखी २८१ आपुले कल्याण २८२ भाजी घेणार ९८३ मर्यिचि निर्ठ्त्त २८४ कर्ममाग एक २८५ अचेतन कर्म २८६ श्री बीजसंयुक्त २८७ एकांती आसन २८८ आश्रमाचे धर्म २८९ कर्लींयुगी घोर ९९० सर्पाचेसारिखा : १० निटतिपर. २९१ अष्टधा प्रकृती “न फ्‌ 1 अ. नं. अभंग २९२ गौळणी रंगर्णी २९३ गोळणीबाळा २९४ देह घट लवबंडोन २९५ उठा चला जाऊगे २९६ गब्द त्या असते २९७ देह-नगर्री मन राजा २९८ ऐका तुम्ही सावध सञन जोगी. २९९ जागरे जगजोंगी ३०० प्रणव पंढरी ३०१ अजी सपपंन्याये ३०२ अष्टदळ कमळी ३०३ निरसिता निरसिलें ३०४ निर्शीचिया भरी ३०५ पाहो जों गेलिया ३०६ हउनी निवांत ३०७ दिवस ना राती ३०८ जळ ना स्थळ ३०९ परेचे परते ११ निगुणपर. ३१० अक्षर क्षरळे ३११ ब्रह्मांडावेगळी १२ तुलसी-माहात्म्य. ३१२ जेथें नाही वृंदावन ३१३ ब्रह्माविष्णू वृंदावनी ३१४ गगा आणि भागीरथी ३१५ तुलसीचें पत्र ३१६ सर्वतीथी जयां ६२ ६२ ६२ ६३ ६३ ६२ ६५ ६५ ६६ ६६ ६६ ६७ ६७ ६७ ६७ . ६७ ६७ ६७ ६८ ६८ ६८ ६८ ६९८ ६८ ६९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now