योग्य शासन | Yogya Shasan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Yogya Shasan by रामचंद्र चिंतामण - Ramchandra Chintaman

More Information About Author :

No Information available about रामचंद्र चिंतामण - Ramchandra Chintaman

Add Infomation AboutRamchandra Chintaman

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ग्य झाखन नाटक. “नाहीं. आह्मी ह्य - तेतो देवा हे; मग आमचा जेव्हां त्याच्याकडे अगदी तगादाच - 7: छागळा, तेव्हां त्यान ते दिलेन. हे जर लो देतां नातर॒ 1 फुकट येवढी पैघरा हजारांची रककम पाण्यांत पडली . होती ना १ कारण, आपल्या जवळ काशी विटी वाः. _ चपाटी करंतां कार्य; तव्हा दुक्षाशा 1 स्वच्छ . सांगतो कीं; तुह्मी खात पाडूंन देऊंन वडेल तेवंदी. ._ रक्कम न्या, माझी हरकत नाहीं. अहो, यसते तोंडाकडे पाहून पैसे देण्याचा काळ॑ आता उर चाह. बाण. क न र तरी कोणांच्यांत उरला आहे; सगळा देश उजाड . होण्यांची वेळ आली आहेः कारण; द्या दुष्काळासुळें म दया तरी कोणावर करावा * जो येतो तोह्मणतो तात्या... . खट द्या” आलां ह्याना सूट द्यायची कोठून १ गेला ल. 3 दिवस आपला; असं ह्मणून स्वस्थ रहावं झालं; पुढे. भ . काय व्ह्ययचं असं त॑ होइल. ह र उ 7 भिंडेने आजपर्यंत बरेच गोत्यांत आहले : आहों. त्या मोतींरामह्या पॅथरा हजार रुपये त्याच्या . नुसत्या तोंडाकडे पाहून एकमेत्रा व्याजाचे दिल हत, र _ त्ेतोदेतों देतां असं करून. आज पैधरादिवस होऊन
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now