आपापळें हितगुज | Aapaapalen Hitaguj

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Aapaapalen Hitaguj  by महादेव माटे - Mahadev Maate

More Information About Author :

No Information available about महादेव माटे - Mahadev Maate

Add Infomation AboutMahadev Maate

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१: : मला संंठवड्याची वडीमिळेल कां?॥ ल्लूतकर टी. वॉशिंग्टन याचे नाव सव्या जितके महर आहे ७ त्याच्या हातपट महहूर तें उत्तरोत्तर होत जाईल. अमेरिकन सस्थानात युरोपियन लोकाची पुष्कळ वस्ती झाल्यानतर तेथे उद्योग- धद्याचा दाढ फार झपाट्याने झाली दक्षिणकडीळ सस्थानात तर ही वाढ फारच झाली. उद्योगधदे निघाले याचा अर्थ गिरण्या-कारखाने निराळे असा आहे, आणि जर गिग्ण्या आणि कारखान हे निघू छागळे तर त्यात राबावयास माणसे हवी होती. हे ओघानेच आले. आफ्रिकतील नायगर नदीच्या काठी निग्रो लोकाची दाट वस्ती होती. क्रूर आणि साहसी अशा खिस्ती ताहलानी या प्रदेशातील निग्रो छोक आपल्या अहाजावर भरून अमेरिकेत आणून सोडण्याचा सपाटा चाळू केला त्या लोकाच्या भावना, त्याची परस्पराशी नात हन्यादीचा कसलाही विचार गुळामाचा व्यापार करणाऱ्या ह्या लोकानी केला नाहीं. याचे ताडेच्या ताडे दक्षिण सस्थानात येऊ छागले तेथून हळुहळू या लोकाची वस्ती सर्व अमेरिकेमर पसरली अब्राहाम लिंकन यान याच्या गुलामगिरीचा शेवट करण्याचा चग बाघलळा आणि बड करून उठलेल्या दक्षिणकडील सस्थानाशी जोराचा सामना करून या लोक्राची गुलामगिरी नष्ट कली,१ सकर तव आ अ
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now