श्रियाल चांगुणा सत्वदर्शन नाटक | Shriyaalachaangunaasatwadarshan Naatak

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shriyaalachaangunaasatwadarshan Naatak by नारो आपाजी गोडबोळे - Naro Aapaji Godbole

More Information About Author :

No Information available about नारो आपाजी गोडबोळे - Naro Aapaji Godbole

Add Infomation AboutNaro Aapaji Godbole

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
शियाढळ चांगुणासखट्शननाटरू. ९१३3 शवा टिडी. भित सि येईयेईशीठया अरेवादा॥ बरेसेद। .थापेगे येगाउले अतीत ॥आझाआहेतुजसारिंअरस्ा१ ( या प्रमाणें बालरास हाकयारिताच तो या हेरून घापतच आ- झा)येतांच अविथीस नमस्शार फरून मावापित्याचे चरण बदन र ग आणि हरत जडून यांच्या पुदेंडभा राहून पाय आज्ञा आहे सें विचारित. 5 चांशुणा- झरे परग प्रिया बाळका, तुजवर गोरा दुर्घर प्रसंग - “र आला आहे. बालका या सुखाने ने एन तुल कसो रे सांग परंतु एर) चिठया< मातुश्यी “परंतु रनरेच अर्थेन न क स तोवुः | “म काबरे म्ठानख पावलें मानस अशी बपेण वी विंता पापत द्याली आहे! ती संपूण याबाजकास कथन दराची. - मी आपले आल्षेत वत्यर आहें. 5 चांगुणा बाळसिल्या ,पाप्त अतिथी भोजनार्थ बत्तनुग्रंसमा- गत आहे.बायका आता इसेंरेमी दसूं दू. एकुठला एक आगचया उभयनांच्या जिवास आधार आहेस त्यांतून परप चा न्‌ असा अनेर गुणाउंरुन जोत त्या तुजविषया अविथीने इच्छा धरिली आहे. कसारे आजहा पसग पाम झाला ग्राहे. शाती आ- पसे संपारिन सर्वे सख हरण होण्याची वेजरचीन जवळ झाथी आहे यांवसशयनाहीं. बाऊवय) राजसा, माऱ्याने पुरें बोलवः त ही नाही“ नेभास पाणी येते. ?? हिन चिळया< हे दयानिपे, मातुश्री,यांत काजजी करण्यासाररेर नर जा दांहींच दिसितभाहीं हागोरा माझ्या भाग्येट्य र्जचान पू समञला पाहिजे. मीतर महा पेम भोरेंकरूल हा नरदेह य फरण्यास सिड आहे. अनिथी वूमन साठा भसता भः बस्सउश्री भगवान उमारमण संतोष पावेल ,मृत्य.लोरमने गाये जन घेडन या मन्यय देहाची अशी सत्हर्‍यांनसाथंदना होईले नर हीगौष्ट अनुपयेय झाभपद्च मानस पाहिजे याहून काय
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now