आर्या भारत | Aarya Bhaarat

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Aarya Bhaarat by रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर - Ramkrishn Dattatreya Paradkar

More Information About Author :

No Information available about रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर - Ramkrishn Dattatreya Paradkar

Add Infomation AboutRamkrishn Dattatreya Paradkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
[१३] पराक्रम (२६-३३); भीमाचा पराक्रम ( ३४-४६); सात्यकिसामदत्तखंवाद (६७-५२) व युद्ध (५३-५५ द्रोण व पार्थ यांचा पराक्रम '(५६-६३); खुश्चत्याम[ व॒ घटोत्कच ,याचे घोर युद्ध-अश्वत्याम्याचा अद्भुत पराक्रम व विजय (६४-१२०), अध्याय १७ वा: (पू० ४०८):--सात्यकि व सोमदत्त यांचे युद्ध-बाल्ही- काचा वथ-भीमाचा पराक्रम (१-१३). धमेंद्रोणयुद्ध (१४-१८); द्रोणकृत पाचाळ- क्षय-पाडवाचा पराक्रम (१९-२२); कणे वासवी शक्तीच्या बळावर दुर्येधनास धीर देतो (२३-३०), कृपाची कहृक कर्णेनिंदा (३१-४१), कणोचे उत्तर (४२-' ). कृप पुन. बोलतो (५०-५४) कणीची कृपर्निंदा (५५-५९)- कणोवर तर- वार उपसून धावणाऱ्या अश्वत्याम्याचे भाषण ( ६०-६७); दुर्योधन त्यास समजा” वित्ये (६८-७३): कणजेनयुद्ध-दुर्योधनाचें युद्ध (७४-८१), अश्वत्थामा व दुर्यीधन* थांचा संवाद ( ८२-९४); अश्वश्वाम्याचा पराक्रम-धश्यन्न,4॒ अश्व- त्यामा यांचा संवाद व युद्ध (९५-१०३), घष्ट्यश्राचा पराभव व अश्रत्याम्याचा विजय (१०४-११०). अध्याय १< वा (पू ४१७)१--सात्यकीचे युद्ध-द्रोणवमयुद्ध (१-८): थमे द्रोणाशी युद्ध न करण्याविषयीचा कृष्णोपदेश ऐकतो (९६-१३); रात व दोप- प्रकाश (१४-१८), परस्परांची ध्यूहादिरचना-युद्धारंभ (१९-२७). प्रप्रिघटेत्कचयुद्ध (२८-३१); दुर्योधनभीमयुद्ध (३२-३६); कणे सहदेवाचा, पराभव करितो (३७-४३ ): द्रोणशल्यादिक व विराटादिक याचे युद्ध-बिराटाची मूच्छी-अलंबुष राक्षसाचे पलायन-परस्परवीराची युद्ध (४४-६०); पृष्ट्ु्न व द्रोण यांत्र युध्द (६१-७१), सात्यकीचा पराक्रम (७२-८०); शकुनि थॅ्नावर जती व पराभव! पावतो (८१-८७) अध्याय १९ वा, (परू० ४२५)१--सात्यकीदुयाधनयुद्ध, दुयोधनारे)द्रोणाशी त्वेषपूण भाषण (१-११), कर्णेशष[य-ध्भभीति-जरासवी शक्तीच्ययटीहाराये घटोत्कचास पढं करण्याविषयी कृष्णाची अजेनास सचना (१९-२१), घटोत्कच त मान्य क- रिता (२२-२७), घट्रात्कच अलायुधादिकाना झाडत (२८-३४); भ्यलिल्या कोरवाच्या आधेनेवर्क्ष कणे घटीत्कचावर वासवी शाक्त टाकून: त्यास मारिते (३५-४६);
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now