हरिवंश ४ | Hariwansh 4

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Hariwansh 4 by रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर - Ramkrishn Dattatreya Paradkar

More Information About Author :

No Information available about रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर - Ramkrishn Dattatreya Paradkar

Add Infomation AboutRamkrishn Dattatreya Paradkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
परमपुरुष निजसुखीं च न विरो, धी ! क आर्या बरोबर लागण्यास पंतार्नी सदर ठिकाणीं दिलेली “ परपोषणें क्षीण होतां यश चि होतें?” ही टाप”च सर्वाशी कारण झाली, आणि तिच्या धोरणानें या आर्यार्घांचीं विरामचिन्हे हि बरोबर दाखावितां आलीं. ह्याप्रमाणें पंतांच्या टापा अनेक ठिकाणीं अर्थबोध करण्यास सहाय्यभूत झाल्या आहेत त्याप्रमाण'च समानाक्षरी यमक पंतानीं अवश्य त्या ठिकाणी शब्द देगळाले तोडून दाखाविल्यानें अर्थबोध. : होण्यास फार सुलभ झालें आहे निर्णयसागरी प्रत व हछींची प्रत ताडनं पाहिल्यास ' अशीं स्थळें पुष्कळ च आढळतील. येथें फक्त ४1५ उदाहरणें देतो: अध्याय आर्या निर्णयसागरी पाठ ' ' ' हस्तलेखपाठ. ३. ६३. या हृदयी हास्य सलतसें रुततें.र्‍या हंंदरयी हास्य सल तसे रुततें. ५. २४. देहा दे द्युतितत्क्षण, हरूनि, देहा दे द्युति तत्क्षण, इं०. ८. २१३. ्जामूत, टर जी मृत. ८. ११२. अक्र क्षितिराष्ट्क्षेम, अन््रस्थिति राष्ट्क्षेम ११. २३. राहु तरे वा तीरीं ' राहुत रवातीरीं विरामचिन्हं देण्यांत हछ्लाची हस्तलिखित प्रत फार उपयुक्त झाली. हे दाखविण्यास २]३ च उदाहरणे देतॉ:-- अध्यय आया निणयसागरी प्रत हस्तलिखित प्रंत. :. . १. ३९. अभिषेचिला वसिष्टें गेला, स्वगासि. अभिषेचिला वसिष्ठे, गेला २७.१२९. कवि सेधी मनकां, जरे ) उ | * कावे रांधीं मन; कांजरि परम- ॥ पुरुष निजसुखीं च न विरोधी! ४८. १०४. नदीप वें उ न दीप वने उ कच्च्या खड्यावरून पक्षी प्रत उतरल्यानंतर पंतानीं कांही ठिकाणीं नर्वांन आया, कित्येक [ठिकाणीं नवीन सरस पांढ वगेरे घातले. आहेत ते. पुढे कांहीं द्विवसानी दुसन्या वाचनाच्या वेळीं घातलेले असावेत; उ०, अध्याय
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now