धर्म सिन्धु | Dharm Sindhu

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Dharm Sindhu  by लक्ष्मण नारायण जोशी - Lakshman Narayan Joshi

More Information About Author :

No Information available about लक्ष्मण नारायण जोशी - Lakshman Narayan Joshi

Add Infomation AboutLakshman Narayan Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
[१० | विषय पुष्ठ स छ् तृतीय परिच्छे दोत्तरार्थः जीवन्पितुकाधिकार भकरे प श्राद्धाधिकारी ०००५१७६ श्राद्धखंकल्पभेद «००१७७ एह्यायिघारक घुन्रकर्म ००%९७८ पितुविभक्त पुत्रकर्म म पिण्डदाननिषेषकाळ ०००१८०७ प्रेतकर्मप्रतिप्नसव २०१६८० श्राद्धाधिकारीनिर्णय न्न्न्ग्टर ऑरसदुल्ाभावाधिकारीनिर्णय ...५८३ मतघनाधिकारनिर्णय .न८४ खरीदहनाधिकारी न्न्न्ऱ्टद दत्तकाधेकार ०्न्न्ग्ट बह्मचायाधिकार ..न्ण८ट आड्धडब्दार्थ .-न५८९ श्राडधभेद अ स श्राडस्थान «०१९२ श्रादकाल .न९९३ अपराह्लादि विशेषनिर्णय . ०५९४ प्रतिसांवत्सरिक व मासिकादिक यांचा निर्णय ---५ ९५ मासिकादे श्राद्धनिर्णय ...५९५ श्राड़कालनिर्णय «००५१९६ पितरान्नठू[ति -«*५ ९७ विश्वेदेच बन ब्राह्मणलक्षण नन्न््९्रु उत्तम ब्राह्मण लक्षण डल 'मध्यमब्राह्मणलक्षण «०६०१ अधघमबत्राह्मणलक्षण - ६०२ बराह्मणाविचार न्न्न्द्व्ऱे श्राद्धदर्भ <२ ६०४ श्राडशुद्पदा्थ नन्न्द्०्ण्‌ अद्धवर्ज्यपदार्थ «००६०७ श्राडान्न २ मड श्राद्धान्तर्त विष्णुनामोंच्चार विषय श्राद्धांदे नकत्य गह्याग्रिपाकविशेष श्राड्धत्राह्मणनियम श्राद्ध ब्राह्मणसंख्या एकविप्रश्नाड श्राद्धपारिभाषा भ्राद्धान्तर्गत आचमनविधि भोक्त्याचा आतचमनविधे दर्भत्याग ऊहविचार आश्वलायनप्रयोंगकषक्षेप पाद्याविाधे भासनविधे आसनोंत्तरविधि अर्ध्यदानाविधि घूपदपादेदानविधि श्राद्ध पुष्पे श्राद्धवर््यपुष्ये । दयाल दीपदान | श्राद्धदानवस्त्र अन्थदानवस्तु ।यशञापवीतदान कात्य[यनश्राद्दानप्रयोग कात्यायनांचा दानप्रयोगापुढचा प्रयोग अर्घ्यपात्रस्थापन अथववेद्यांचा प्रयोग सस्तरावोंदकमीलन कात्यायनी सखाव शेषकसं अम्नोकरण होमप्रकार बन्न्2्०९ म्न्न्द्रैू न्त्न्द्रैी म मनम दे ४ अच रे न्न्न्द्रैद न्न्न्द्शद कक 8 द्‌ २ द्‌ न्न्न्द्ऱैद म््म्करी न्न्न्द्शैट ननन्६&२० सि आ आ न्न्न्द्रेर्‌ न्न्न्द्२े «न ६२४ न्न्न्द्र्ध्‌ न्न्न्द्रे भन क र प को क्रो कं क 8 8 को २ २ भभ घे दे प क्रो प ७ ७्क कै मि. भनक न्न्न्द्रर न्न्ब्द्ऱर नन्न्&रेर ६३६१ नन्न्द्देर नन ६३३
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now