श्रीसमर्थ राष्ट्रगुरु | Shri Samarth Rashtraguru

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shri Samarth Rashtraguru by लक्ष्मण नारायण जोशी - Lakshman Narayan Joshi

More Information About Author :

No Information available about लक्ष्मण नारायण जोशी - Lakshman Narayan Joshi

Add Infomation AboutLakshman Narayan Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
प्रस्तावना. उ र रतां आळी, ती फक्त स्वजतांच्या मान रक्षणाकारेतां हाय ; कारण, * मानोदि महतां घनम्‌ ' हें वाक्य त्यांच्या डोळ्यांपुढे अक्षय उभें होतें. विवेक आणि सुविचार, इश्वरें नेमून दिथले गुरु । त्यांचिया बुद्धे वततां नरू, आघातात न पाविज ॥--सुक्तेश्वर धम्म तोचि शुद्ध पंथ, मसु शुद्ध तोचि झुचिष्मत । विवेकी तो[चे पडित, छवभूर्ती समद्शन ॥--श्रीघर. स आ ल. अश्याच तऱहेने द्िवराज वागले व ह्यांनी स्वराज्याची प्राणप्रतिष्ठा केली. (ज्याचा पाया जे कायदे आणि कायद्यांची बीअ त्यांचेही शिवराजाने उत्तम रातीने परिपालन केलें. कायद्याचे योग्य तऱ्हेने परिपालन केले म्हणजेच राष्ट्राचा अभ्युदय होतो. सर्वांचे विशेष ऐक्य व्हावें, न्याय स्थापित व्हावा, त्रपंचांत शांतता रद्दवी, सर्व प्रजेचे चांगलें संरक्षण व्हावे, स्वाचें कल्याण द्वे पावायें आणि स्वातेत्र्यसुख सवास लाभावे, याच तत्वावर शिवराजांची कायद्यांची अमलबजावणी केली आणि वत्याचसुळें ते सवे महाराष्ट्रीयांच्या आदरला पाल होऊन मदत्पद पावल दृरिहरजनाश्रय बरा होते तदितिर जनाश्रय भड । ठागुनि असमथांच्या कांसेला वस्त्र पावते दड ॥ ह्या मयूर॒कवीच्या उत्तीप्रमा्णेच (शिवराज समथाच्या कासेला लागल टुणूनच धन्यता पावले आणि म्हणूनच स्वकृताने परेमश्रष्ठ पदावर आस्ढ ऊन स्वज्ञनांना त्यांनी थश आणि संपदा यांचा लाभ करून दिला, काव- जनांना अशा थोर विभूतीचे यश गायला आणि रसिकांना तें ऐकायला याज- मुळ छठामत्रद झालं. माणीमात्राच्या माग उपन्नेश आ[ण मरण ह गरगर ॥फर- घाऱ्या भॉवऱ्याप्रमा्णे जरी लागलेच आहे, तरी:--” उपजळा तारे तोचि मळा गमे । कुलससुन्नति ज्यास्तव घ रम ॥ 'एॉडितांचें वाक्य जो खरा करतो तोच खरा. तठुकाबाराय इ असच म्हणतात का, * पुनर ब्वा एसा भु गराचा तिन्ही. लाकीं झडा. 1 वासनचान िद्रव तवढड थाडच आह. असा. उपासमैला दृढ चालावे । भूदेवसता[सि सदा नमाव । सत्क्मयोगें बय घालवावें । सवासमुखा मगल बालवाव.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now