ब्रम्होत्तर खंड आर्या | Bramhottar Khand Aarya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bramhottar Khand Aarya by माधव चंद्रोबा - Madhav Chandroba

More Information About Author :

No Information available about माधव चंद्रोबा - Madhav Chandroba

Add Infomation AboutMadhav Chandroba

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अम्होत्तररबंह १३ यापरिचि आवराया नंत*मानस*-हरि लगाम हा बा हो ७६ बहु विस्मियकर भगवत- चर्या-माहात्य या नसे जोडा . म्हणतें कवीस लिह्लि असतिल जे इतर सद्य ते रयोडा७७ ब, बिल्यिपत्ननाथें होउनि संदुष्ट परमपद देतो चेता हर बर'चारित अफदुनि विलयासि डुरिति भय नेतो७८ बाकारि लोकपति-जे पिस्मित झाले पहायया आले त्यादेरत शिवलोदी नेली सर या यशोकृतें धाले. ७९ भोतम म्हणे नरेद्रा न अति आश्चर्ये दे रिले येणे मी वेधलोंजसा बा वेधावे मधुरतर-रवें एं <* दं.आा भोकर्णाते दण रातहि महाथळायटे हत्या अत्याद्र दीनाच्या अवनी प्रभकीर्ति हे दपा सत्या<१ ऐसे हित कथुनियुरतनि , गेला मिथिलेलि तो महावित्र. गाकूर्णी बृपहितरे रिवराबिमहाबलाधर्चने क्षित्र ९२९ या उुण्य-कृ था- श्रबणें गाने नरतात सर्वही आणीत श्री ब्रम्होत्तररयंडी श्रीव्यासाची असी असे वाणी <३ अध्याय४ उ शिव-पूजा-माहाल्य- श्रयण करावे सरा परम सार. सथयसागरांत बुडतो श्रीशियषूजाचिं होय परपार 1१ पूजा स्वयें करावी श्रद्धेने दुबळे पहाथि; सरी अवलोफिठिही ईश्वर- पूजा अव्युत्तमा मोहा “वितेरी १ अश्वद्वैनेंहीजो श्रीशिवपूजा विघुकिरा करिलो” किंबा विछोकितोजो परमपदाने विनिश्चये वरिल ३ होता किरातदेशी राजा नामे विमर्षण रब्यात'
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now