मराठी रियासत ३ | Maraathii Riyaasat 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maraathii Riyaasat 3 by गोविन्द सखाराम - Govind Sakharam

More Information About Author :

No Information available about गोविन्द सखाराम - Govind Sakharam

Add Infomation AboutGovind Sakharam

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अचुक्रमाणिका- प्रकरण सच्विसावे. उतर्‍्तेरकडील कारभाराचे बीज. १. प्रास्ताविक. अ शभ च्य २. बादशाही अहवाल. स नि कभ ३. रोहिल्यांचा पाडाव ४. दिछींतील भानगडी ७. बादद्यह्ा-वजिरांचे युद्ध व मराठ्यांची हेळसांड क ळी. भ( अ 2 स अ आ 2 2 प्रकरण सत्ताविसार्वे मराठ्यांचा बादद्याहींत दिरकाव. . रघुनाथरावाची पहिली स्वारी. 8 . बादशहाची पदच्युति, शिंदेहळकरांचा बेबनाब. .. . ग्वाल्हेर व गोहद किछथयांचा पाडाव. न » हिंगण्यांचा रुसवा. डे 3 . नागोरचा वेढा, जयाप्पाचा खून. ३. मिस . गोविंदपंत बुंदेल्याचा कारभार, कं ।न्- प्रकरण अशट्टाविसावें. अब्दाळीचा पाठलाग. । अब्दालीची तिसरी स्वारी. .-.-.« क ठा » रघुनाथरावाची लाहोरची स्वारी. ब कि . रघुनाथरावाचा दिलीत सुकाम झन भभ . हिदोबाच्या भानगडी, हिंदे, ह्दिंगणे, अंताजी माणकेश्वर, . अटकेवरील झेंडे ४० कि वळ १५ २५ २९ ३५ ढु धे दरे ऊभे ट्क €५ज < टॅ ६३
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now