मराठी रियासत मध्य - विभाग २ | Maraathii Riyaasat Madhya Vibhaag 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maraathii Riyaasat Madhya Vibhaag 2 by गोविन्द सखाराम - Govind Sakharam

More Information About Author :

No Information available about गोविन्द सखाराम - Govind Sakharam

Add Infomation AboutGovind Sakharam

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
भ्रीः मराठी रियासत मध्याविभाग १७४८०- १७६१. प्रकरण पंधरावे. नर्वांन पशव्याचा उपक्रम. १ नानासाह्ेबाची पेझवाइईवर नेमणूक. २ राजानेशांवरून निवणारा मतळव. ३ एकवीस वर्षीच्या कारभाराचे सामान्य स्वरूप. ४ आरंभींचे शिक्षण व तयारी. १. नानासाह्ववाची पेझ्वाईवर नेमणूक (२५ जून स. १७४०),-- ता. २६ एप्रिल सन १७४० रेजीं बाजीराव पेशवा राबरेनजीक नर्मदा-- कांटीं मृत्यु पावला. ल्या वेळीं त्याचा वडील मुलगा बाळाजी व बघ चिमाजी- आपा आणि महादाआ1त पुरदरे, दे कुळाब्यास मानाजी आंगरे याचे साह्यास गेलेले असून, तथे त्यांस बाजीरावाचे मत्यूची खबर ये महिन्याचे आरंभीं कळली. पुढे तेथच क्रिया वगेरे आटोपून, त्यांनीं सुतकाच्या दिवसातच आगऱ्याचे प्रकरण मिटविलें. सफर भहिना मुकाम कुछाव्यास क दहोता. १५ भे ला सफर महिना संपला. आणि पढ कुलाबा सडून परत नच भो अपर. १ इतेहासाद नानास)ढच, भाऊताह्य, दादासाहेप अशी प्रासेद्ध झालेलीं टापणन!१ दाखल करण्यापेक्षा त्या त्या व्यक्तीची मूळची खरी नार्वे देणें मरशस्व हय, आण याच प्रकाराचा अवलंब यापी करण्यात अरा आढ; परतु बाळाजा या नावाच देन पेशव असून, च्याचा भिन्नता नेहमी ध्यानात रहण्यासाठ] बाळाज! बाजारावाच ।वशेय त्रास नाव नानासाहूच ह माम स्व]कारेले आहे.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now