मातृ सेवा | Maatri Sevaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maatri Sevaa  by नारायण विनायक कुळकर्णी - Narayan Vinayak Kulkarni

More Information About Author :

No Information available about नारायण विनायक कुळकर्णी - Narayan Vinayak Kulkarni

Add Infomation AboutNarayan Vinayak Kulkarni

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
प्रस्तावना मालंतील आजवरचे माझं लेखन कर्सेट्ी वेडंवांकडे असलं तरी प्रिय वाचकांनी गोड करून घेतलें आहे, व॑ मला सरस्वतीची सेवा अव्याहत करण्यास प्रोत्साहन दिलं आहे. त्यांना “ माठृसेवे?'चे बोबडे बोळ पहिल्या- प्रमाणेच आवडोत अशी इच्छा प्रगट करून, उत्सुक वाचकांस प्रास्ताविकाच्या कांटेरीकुंपणाबाहेर सोडून देतो. सवाचा नग्न नारायण विनायक कुलकणी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now