माधव निदान | Madavanidan

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Madavanidan by कृष्ण शास्त्री - Krishn Shastri

More Information About Author :

No Information available about कृष्ण शास्त्री - Krishn Shastri

Add Infomation AboutKrishn Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
वातअशीधा * 11 1 1 1 * २७७ ३७ मेदहोनिदानः र पित्तभशोथा 1 1 (1 । ३७४० फारणवसंम्राति ' 1 ' ' 1 * कफ़॒अशीथ ' 11 '' *'.**- २५१ मेरस्पीपुरुषाच्वेल ' ' ' ' ' ३३० इहमआणिसंनिप्रनभशोध ' २५) अस्यंतमेद्वाटल्याचेपरिणाम २३९) अभिघातमशेोथ * २७१ स्थूछलक्षण' ' ' **'*१३९ प * *' १” * ३५७३ म चीखून उत्पच्यकर ) ४ ३८ उद्रचिदान: द्याया पिक अग्नीच्यादुष्टी सउद्रासाकाः २९० | कच्छादिभेद ' । 1 ' १ * 1 २५३ उदराचीसंप्राति ' ' ' 11२४०) असाध्यसक्षण ' 1 111 * २५३ उदरांवेसामान्यूप ' ' ' '२४१ पंडछाडरिनिदान इहडिनिदा उद्रांचीसंर्या ' ' '* ' “२४१ डवडिचि नः पातीदरखक्षण ।' ' । 1 1२४१| संग्राति पितोद्रदक्षण ' ' ' * २४२| वातादिकापासूनझाळेल्या ] कफोदरसक्षण ' ' ' '३४२॥ अडहदीचेलक्षण २६५ स्निपावोद्रलक्षण ' ' 1 २४३| मभहादे 11 1 1 २५५५) प्ीहोदरसक्षण ' 1 1 ' २४३) अंभरईडीवेषक्षण ' ' 1 1 '' २५६ य॒कहाल्युद्ररः ' 1 ' 1 ' 1 २४९ पड्गुदोदरल' । ' ' । ' ' २४७ क्षतपोद्रखः ' ' ' ' * । * २४५ 'जळलोदराचेउत्पनिसहितिलल* * २४ उपेक्षाकेछीअसलोपरिणाय 1 ' २५६ असाध्यखक्षण ' । ' 11 ' २५७ ४१ गसगंडनिदान. साध्यासाध्यावैचार ' ' ' '२४७| त्याचीसंत्राति ' ' ' 1 ' 1 २५% असाध्यक्ल '* ' 1 *' * * *३१४८| चातिकगलगंडा ' । * 11 * २७८ शोथनिदान कफञजगछगंडा * ' * * ' * ३७८ ३९ २. मेद्‌जगळगंड को. क. जे अ क २७९ सं्रापि:' ' । । । । * ३८ असाध्यसक्षणा ' । । । * 1२३५७९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now