सुबंत प्रकाश | Subant Prakash

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Subant Prakash  by कृष्ण शास्त्री - Krishn Shastri

More Information About Author :

No Information available about कृष्ण शास्त्री - Krishn Shastri

Add Infomation AboutKrishn Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अकासांत उपसंगांपु् करॅटकाराई घात आला असत गद होते. उंद ०० , प्र-1* कच्छाते > प्राच्छीत. ३. , अकारांत॑ उपसगाुंद एकारादे' किंवा ओंकारादि थातु असतां परसूप र एकादेश होवो. ह्मणजे एकार आणि औकार्च राहतात. उदाहं ०-- | लि प्रेते,” उपोषाते, « - १» ्‌ 1 अकारापुढ ओम्‌ आणि ऑड असतां' परख्य होते, उदा०-- शिवाय ]- ओमूसमः > शिवाग्रीलमध विव: आः1 इह शिंवेहि; <. अकू यांच्यापुढे सवर्ण संबर मसंतां पर्वपरॉंच्या ठिकाण. संबर्ण' दीर. :.- : , अदेश होतो. थकू झणजे अ, इ, उ,. भागे तरर है बर्ण जाणावे उंदादरभ.. ' ल र र, दैत्य 4 भरिश- > दैवा, ” न. सा 4 भगच्छतू ».'सागूच्छत. : ति 4 इब दशम श्री ईशा: म. श्रींशो!. प भाजूदंयः 71 7 मुत भागि अगुह्य दॉब्या- पुरे. स्वर असत 'प्रकतिभाय होतो. :. “णजे संधि होत नादी. दा ०” 8 र 1 1 राहे रुम्या र्‌ भत्र मौ्बराते. * क हरी--. एत > हरीएती बत: झगे निमात्र सैर. कॅ कारात, उकारीत आणि हकारात हित चन[स' मगृह्य असं हाणत(त. > ग गीवीणलिपींत ह्षुतस्वर त्यापुढ 3 हा थक याळून दाखवण्याची चाळ भाहे .. क
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now