योगवासिष्ठ भाग ३ | Yogavaasishtha Bhag 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Yogavaasishtha Bhag 3 by विष्णु वामन - Vishnu Vaman

More Information About Author :

No Information available about विष्णु वामन - Vishnu Vaman

Add Infomation AboutVishnu Vaman

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(द श॒. विश्वनाथराव साळवेकर, मालक सरदार गृह मुंबई, आणि केशब रावजी गोंगळेकर पुर्ण, या सर्वांनी यथाशक्ति मदत करून आम्हांस श्रदहणी करून न आहे. याशिवाय ऐन अडचणीत या भागाचें काम शांपडलें असतांना यहच्छ्या नुकतेच ता. १८]८1२२ इसवी रोजीं आपल्या कुछपरंपरागत स्वराज्याची सूत्रं इ!ती घेतलेले, युवसजअवस्थेपासून आमब्या खंस्थेबद्दल सदेव साभिमान असणारे, गुणय्राही ब आमचे खात पिढीचे अ्दाते श्रीमंत सरकार पंडित रघुनाथराव शंकर ऊर्फ बाबासाहेब पंतस'चीव, संस्थान भौर यांचा येथे प्रापुख्यानेंच उल्लेख केला पाहिजे. कारण, आम्ही तीन भागांत प्रसिद्ध होणाऱ्या योगवाडिष्ठ प्रंथाची' किंमत खन १९१६ खालांत पहिला भाग प्राधधेद्ध करितांना बारा रुपये ही जाहीर केली होती. तो आमच! शब्द कायम राहून प्रंथहि पूर्ण व्हावा म्हणून आमच्या विनंतीचा गोरय करून भीमंतांनीं जे बहुमोल साहाय्य केलें त्याबद्दल त्यांचें जबढें अभिनंदन करावें तेवढें थोडेच होईल. “ आवत्सु मम्नः स्मरण त्वदीयं करोमि दुर्ग करुणाणेवेशी ?' या भीमबच्छंरावायीच्या उक्तीश्रमाणें आम्ही भीमंतांक्व विनंति करितांच त्यांनी आपले गुणग्राहकत्व ब॒ओंदार्य प्रगट करून आज- फर्बतची आमची निराशा भरून काढिली आहे. अथवा स्वतःच्या सौभाग्यानेच त्यांनीं या वाग्य- शाचे अतिथ.श्रेय ज॑ अवभरथरखान त संपादून भोरकर मंडळीने भ्रारंभिलेल्या यशाची खांगता करून अजरामर यश खंपादिलं असच आम्हांस वाटतं. भीमंत बाबासाहेबांनी अधिकारसूत्रं हातीं घेतांना ता. १८- ८--२२ च्या भब्यं दरबारांत खुक्त्बिप्रिपरिप्लत असें भाषण करून आपल्या अलौकिक गुणबाहल्याने, अमृतेस्वंदी वाणीने आणि कल्पनातीत ओदार्यानें भापलें राजकारणपद्टदंत्व व्यक्त करून प्रजाजनांच्या निराझ अंसःकर- णास टवटवी आणिली व पहिल्याच भेर्टात खवीर्ची मन आत्मखात्‌ करून भारून टाकिल्यांने स्वतःच विशिष्टस्व व्यक्त केलें. अशा प्रकारे त्यांनीं राजा हे नांब सार्थ करून प्रजानुरंजनाची पान्रला आरंभीच सिद्ध केळी आहे. असें होण्याला कारणहि तखंच बलबखर आहे. तें. हें कीं, भोर संस्या- निकांची उपास्यदेवता भआीरामचंद्र असून त्या संस्थानाला रामराज्य म्हणण्याचा परिपाठ पुरातन कालळापासूनच। आहे. अशा खंस्थानाचीं अधिकारसूत्रे. तदंशभूत रघुनाथाच्या हातीं येतांच भीभंत बाबयखाहयांनी स्वतःच्या नांबाल[ खाजेशीच कृती केली. ती अशी कॉ, “ स्नेह दयां 'च. सौख्य ब यदि वा जानकीमांपे । खोकस्याराघनायेध सुचतो नास्ति भे व्यथा ॥? या षड्गुणेश्वर्य भीरामा[च्या उक्तीप्रमाणच तदंशभूत रघुनाथशवांनी प्रसंगी जरूर तेच केले, हं योग्यच झालें, तेव्हा अशा महात्म्याची जोड गरीब रयतेस यदच्छेनच मिळाली ती त्या परेत्रझ खशतक्तीक श्री- रामाच्या इपेने चिरसुखदायी व आयुरारोग्यसखंपन्न होऊन उभयतांत-राजा ब प्रजा यांच्यांत उत्तरोत्तर सुखसमृद्धि करणारी व कालमानाने प्रजाजनांच्या वाढत्या आकांक्षा पूण करणारी हीबो, म्हणून आम्ही त्या मंगलधाम रामचंद्राला अनन्य प्रेमी दोरण जाऊन प्रार्थना करीत आही, श्रीपत सरवारांनी “ भोर्कर चिपळूणकर मंडळीचा '' या प्रसंगी जो गौरध केला तो सखसोेखरच अभिमानास्पद असून मंडळीच्या उज्ज्वल भमविष्यत्क[ालाचा हा त्यांनीं पाय[च घेहेवरी असेंच. खव॑|ना.वाटेल, म्हणून मंडळीकडून अंशतः कृतशता व्यक्त व्हावी या प्रेममय: भ श्रीमंतांची. परब्नगी घेऊन योगवासिष्ठ ग्रंथाचा हा भाम अम्ही अत्यंत विशुद्ध देथी माझ “ नराणां च नराधिपः ही भगवदुक्ति डोळ्यांपुढे ठेवून”? भीमंत सरकारास अपंग करीत आहे. आशा आहे की; आमच्या विशुद्ध भाबनेप्रमाणेंच श्रीमत सरकारहि य़ा अल्प नजराण्याचा “ पश्न पुच्पं फळ तोयं यो मे भक्‍्टा प्रयच्छति । तदृहद. भक्‍्त्युपहतमश्ामि प्रयतात्मनः ॥ ?? खक भगनबान्‌. भीकृष्णाच्या उक्तीप़रमाण॑ स्वीकार करून वरप्रदानादाखळ मंडळीचा चालू व्युबख्ा[य आ[पल्या कल्पतरु सहश आश्रयाखाली “ देवान आावयतानलेन ते ठेव! भगबयंतु बः ।
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now