बृहद्योग वासिष्ठसार ३ | Brihadhog Vaasishhthasaar 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Brihadhog Vaasishhthasaar 3 by विष्णु वामन - Vishnu Vaman

More Information About Author :

No Information available about विष्णु वामन - Vishnu Vaman

Add Infomation AboutVishnu Vaman

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
र सर्ग. विषय. पू, ८७ राजानें केलेली कुंभाची प्रशंसा, आपले दु ख्तिवेदन, शिष्यत्व व उपदेइय अर्थावर विश्वास ... ४ , १०८६ <८ एका पुरुषाने मूखपणामुळें प्राप्त झालेला चिंतामागि टाकून दीवेतपानें मणिश्रांतीनें काचर्माणि घेतला बेक क १८८८ ८९ बद्ध झालेला वि*यगजेंद्र यत्नाने बंध तोडूनही दत्नस न मारल्या मुळे पुनः खळग्यात पडला . ड १०९५ ९० चितामणीच्या कथे तात्पय र १०९२ ९१ विंध्यगजाच्या कथानकाचा सारा ... १८९८६ ९२ कुंभवचन ऐकून सवेत्यागपरायण झालेल्या राज'ने आपली तप सासग्री जाळली ४ क क १०९५ ९३ उपकरणे जाळन देहत्याग करण्यास तयार झालेल्या राजाचे निवारण करून, कुंभ चित्तत्यागाकारता बोध करितो भे क १०२९ ९४ चित्तत्यागाकरिता मूलशोधन ११०३ ९५ राजाच्या अविद्येच्या उपशसमाचा क्रम व बाबाने विश्राति ११०८ ९६ ज्ञानी राजाच्या द्य सत्तेचे नि शेष परिमाञअन कसे होईल, ते थेथ कुभ सागतो « $् मि १११७० ९७ येथें ट्दयाच्या ह्षायाचे मार्जन करितात १११२ ९८ चित्त नाही हा बोध टृढ करण्यासाठी विस्ताराने उपय १११३ ९९ राजाला ज्ञान झाले होते, तरी कुभ तेंच टृट करण्यासाठी पुन, बोध करितो .. शि क १११६ १०० जगाच्या सत्त्याचें निवारण जन्मादि विक्रियाराहित ब्रह्मच सत्‌ १११ १०१ ज्ञान टृढ झाल्यामुळें राजाची कृतकृत्यता, जीवन्सुत्तंत अचित्तत्त्व व तत्त्वाची स्थिति वि १११९ १०२ कुंभाचें गमन, विस्मित राजाची विचारपूर्वक समाधीत विश्राति १५२२ १०३ चूडालेचे तीन दिवसानी पुनरागमन व यत्नानें राजाला सावधान करणे ... हे तभ न ट्क जन ११२९३ १८०४ कुभाची राजाशीं विलास करण्याची इच्छा, स्वगांच्या मिषाने नगरगमन, व खिन्न होऊन पुन परत येणे «.. ११२८ ०५ कुभान दूवांसशापानें रात्रीं प्राप्त होणारें आपलं स्त्रीत्व राजला सागितले आणि ते दोघे तेथ समाधानाचे व प्रेमाने राद्दिलि ११३१ १०६ महेंद्रपवैतावर त्याचा अम्नच्या समक्ष विवाह व सुवणगुहतील पुष्पशय्येवर समागम न ११३४ १६७ नाना पवतादिकांवरील बिहार, मा/येक इद्व!चें दश्लन, व अनासत्ताची परीक्षा पाहण्यासाठी स्वगात येण्याविषयी इंद्राने केलेली प्राथना ११३७ १०८ क्रोधाची परीक्षा करण्याकरितां मदॉनेकेचा एका विटाशी संग, राणीने राजाला आपलें स्वरूप दाखवले. ... र्र क ११३५
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now