भारतीय साम्राज्य ७ | Bhaaratiiya Saamraajya 7

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhaaratiiya Saamraajya 7 by नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

More Information About Author :

No Information available about नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

Add Infomation AboutNarayan Bhavaanrav Pavagi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
असें, म्हणण्यासही कांहींच हरकत दिसत नाहीं, किंव प्रत्यवायही येत नाहीं. सवे धर्माचें अधिष्टान हिंदुधर्मच असून, इतर सर्व थम ह्यापासूनच प्रसवळेले आहेत त्याचें जनकल. द्या कारणानें हिंदुश्रमाकडेसच य« चावत्‌ सवे धर्माचें जनकत्व येऊं पाहतें, आणि तद्देतगेत उदात्ततत्वांनीं व प्रगल्भ विचारांनी त्या सर्वाचेंच योग्य पोपण होतें. हा धमे इतका बढेवत्तर आहे कीं, जगांतील सवे धर्मात त्याचीच धांव सर्वापुदे आहे; व तो एवढा प्रचंड आणि विसरत आहे कीं. त्याच्या ए* अन्य कोणत्याही धर्माची बिलकूल भि त्याचे सामथ्य, 1“ प्ावात ०0७ एत 61 8] पाव) [१ 110णूभी फे. 1७ ४६७७ ॥०१ प्रा ्क एॉछ्रिनि किर किफालत अल लळा 10७ ट्र 0४७1055 10009 (110 011018 0९0०]16.* ( जाच. कपाट पिल्या) जा िताव शात ७ पडला, ) “वू विट पिडा ० जट ठाव, पिवाळ एट छल्ल्हारट तड छेड पिट उव) 0 वफ़ाळा ति उरली रपोव ग; श10, 5110 ए७ (00 08111. 01 पीठ ठाकला ]00]016, त १01४ ७०च स पट फाटा उवल0ड, 8९ 89 कि ल ट्रपाप०8 600 आपट झु 8 8तपु०5 कात २115 कात ताशाट ताट. 1५ एड, प्रील'टति०, जह) पात.'8 ए)1ए)णि ब70 ल 80210) 8ए४ाटपा ए88 टा 81100) 8७ ४ 0िपा0ै६न ७०0, 6४७1 गाट 8]]6817 00 016 87000. (1, &006 13८8810 07 10016 0710 15 ग्रगरंडज01. )
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now