पुष्पहार | Pushhpahaar

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Pushhpahaar  by गिरिजाबाई केळकर - Girijabaai Kelkar

More Information About Author :

No Information available about गिरिजाबाई केळकर - Girijabaai Kelkar

Add Infomation AboutGirijabaai Kelkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
प्रस्तावना, « गृहिणी साचिव: सखी मिथः प्रियशिष्या छालिते कळाविधो ”' रघुवंश; काहिदास. पाश्चात्य शिक्षणाच्या संस्काराने ज्या गोष्टींचा आपणांस विशेष लाभ माला त्यापैकीं ख्ियांना शिक्षण देण्याची इच्छा हा होय. अलीकडे खीशिक्षणाच्या फेछावास शक्‍य तितकी मदत दिली जात आहे व मुळांबरोषर मुळींच्या शाळा जिकडे तिकडे झाल्या अहेत. पण मुठीच्या अभ्यासाचा कायेक्रम काय असावा, ह्यणमे त्या समाजाच्या नेत्या होतील, व त्यांच्यावर समानाची काय जबातरदारी आहे ती त्यांचे ध्यानांत येळ, याविषयीं मात्र विचार अत्यंत शेथिल्यांने चाळू आहे. स्त्रीसमातातीऊच कांहीं व्यक्ति जोराने व जोगा पुढे येऊन जर समात्ांत याबद्दल खळ- बळ उडवून देतीछ, तर मात्र ही गोष्ट टकर साध्य होणार आहे. समाथानाची गोष्ट ही आहे कीं, हिंदुस्थानांतील सवे प्रांतां- तून कांहीं स्रिया व कांहीं स्त्री-पसंस्था पुढे येत आहेत, व खरी- शिक्षणासंबंधी खरी जागृति समाजांत उप्तन्न व्हावी यासाठीं खटपट करीत आहेत. अशा ्ियांपैकीं मुंबई इलाख्यांत ज्यांची नांवं प्रामुख्याने सांगतां येतील त्यापैकीं श्री. सौ. गिरिजाबाई केळकर ह्या एक होत.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now