छागळ | Chhagal

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Chhagal by बी. रघुनाथ - Bi. Raghunath

More Information About Author :

No Information available about बी. रघुनाथ - Bi. Raghunath

Add Infomation About. Bi. Raghunath

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
यांच झगडे माजनिणारे उलट्या बाळजाचे नमूने. आले देल! कोणती गोष्ट बुठम्या किवा कसल्या अनुभवावर 'आघारणेली आहे; ह कधी कुणाची जिज्ञासा जागी झाली, नर सागता येइल. ' 3दामजान ? नावाची माझी गाट प्राश्ध झाल्याच्या दुसऱ्या का तिसऱ्या दिवद्दी एका बरण मुसळमानानं अदबीनं वंदन करून प्रेमादराचं हस्तांदोलन केल. त्याला या “बंद्या 1 ची ओळख करुन घ्यावयाची होती. “ रशामलान ? नांवाच्या माझ्या कथचा एका डॉक्टर मित्राने तव्याला ' मत- लब? सागितला होता. गावात मुक्काम टाकलेल्या एका “जान घ्या बेटकीत खांसाहेब्राच जाणं येण होतं अन ने आपल्या “* जान? ब्ररोबर * रवामजान * वरह खूष झाले होते! मुंबटच्या एका बाचकानं तिचं उदू भाषांतर करण्याची परवानगी सांगितली हाती (पुद काय झाल: माहीत नाही. ) वाचनाची आवड असलेले एक , पाग्की ग्रदरेथ कव्टाहि भेटले तरी ' नमस्ते ' असा प्रारंभ करून विचारतात, '* काय, *भरेराम सकीना सारख् आणख्ी एकाद चित्र?” माणसाना *दुश्रे* म्हणणारी करटम स्टात्यांतली लेला ही तर सयंत्र स्थानिक, बाचकांच्या नित्य परिचयाची. “जग कुटं चाललं आहे'”,*'पाउन्टम्‌ पन, *हिरवे रुलाब', 'ब्राबू दडके,' “उत्पात ', * नागझरीचे पाटील”, * असच हाणार होतं ?-- /द्या पुष्कळ, कथरावर समव्यावसायिकांची म॒ समबयमस्कांची विविध भाष्य एकली, म्हणज मनाचे काही भाग फुगल्या सारख् होतात. आपले श्रम ब्य््‌॑ नसावेत, &सं वाटत ! म 2९ 2 2९ 2 गो टीची सुरवात, मध्य, दोवट या विषयावर म्गझा अभ्यास मुळीच हलला माही. मला चांगली वारली, सीच सुरवात ! जिथं कथा ]पवाचीदी वाटली, तोचच दोबट ! प्रकरणवाः लिटछेली कादंबरी मला ावडने नाही. गुंतागंतीत आणि उकलीत युंतणं नू गुरफटणं चांगले काय भरून आलेल मन रिकामं झाल्या सारख् वाटणार नाहीं. तोवर पात्राच्या प्रसंगाच्या किंवा इृदयाच्या वर्णनाचा ओघ का म्हणून थांबवावा १ सासा- हिक परीक्षकांचा यामुळे रक्षभंग होतो म्हणे ! आायट. दौकिलांना रस प्रर्ताती होऊं वाकते १
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now