पाथेय | Paatheya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Paatheya  by वामन चोर घडे - Vaman Chor Ghade

More Information About Author :

No Information available about वामन चोर घडे - Vaman Chor Ghade

Add Infomation AboutVaman Chor Ghade

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
दै संस्कार तिच्या तेरा वर्षांच्या कोवळ्या अंतःकरणांत जी ज्योति त्या वेळीं होती ती आता असेल किंवा नाही मला माहीत नाही पण अनुमानाने कांही गोष्टी सिद्ध होण्यासारख्या असतील तर अजूनहि ती ज्योति मालवायला तिने कांही एक कारण घडूं दिलें नसावे असे वाटते. आणि त्या वेळीं तर तिचे अंतःकरण मृदु असूनहि गुलाब- कलिकेसारखे होतें, अंतरींचा प्रकादा तिच्या मुखावर खेळत होता की, मुखाची दीप्ति हृदयांत फाकली होती कुणास ठाऊक, पण सलीमाचा एक मात्र अढळ विदवास होता, मुख प्रसन्न असलें तर मन नक्की प्रसन्न असतें माझ्याच शाळेत असूनहि तिचा सहवास मला फार उशीरा घडला. आमच्या अनवर पाटलांची ती मुलगी, अनवर अब्बा नांवा- चेच मुसलमान, त्यांच्यांत दुर्गुणाचे नांब नव्हते. त्यांचे दुकान आम्हांला आमचे दुकान वाटे आणि अनवर पाटलांनीहि आमचा दुजाभाव कधी केला नव्हता, एकदा तर त्यांनी मोहरमच्या सर्णांत रे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now