भारतीय साम्राज्य ७ | Bhartiya Samarajya 7

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhartiya Samarajya  7 by नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

More Information About Author :

No Information available about नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

Add Infomation AboutNarayan Bhavaanrav Pavagi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१० भारतीय साम्राज्य. [ भाग अगदीं गत्यंतर नाहीं. कारण, फक्त आयेहिंदु खेरीज कळून, बाकीची सवे राष्ट्र रसातळास गेलेलीं दृष्टीस पडतात. इतकेंच नाहीं तर, त्यांच्याबरोबर त्यांचा. घर्मही गेला; त्यांचें राष्ट्रत्व नाहींसें झालें; त्यांच्या समाज- संस्था बुडाल्या; आणि त्यांचें राजकीय तेजही लोपले. आर्य लोक, बाबिलनचे ठोक, मिसरदेशचे लोक, इराणी लोक, ग्रीक लोक, आणि रोमन लोक, हींच पथ्वीवरील प्राचीन काळची प्रचंड राष्ट्र होत. पण त्या सवांत हरएक प्रकार आयार्चीच सरशी, व त्यांचेच ऊळ पुढें. आणि तेंही पूर्वीप्रमाणेच सांप्रतकाळीं दे वील तर्सच आहे. इतर पुराण राष्ट्र अगदीं लयास लीं असतांही, आमच्या आये ष्ट्राचें श्रेष्ठेत्ल कित्येक बाबतींत अजून देखील जगन्मान्य होऊन राहिलें आहे ( मायील दृष्टावरून पुढें चाळू. ) 36107 0 ४]9$ ए85 9७0170. 1192818 108 85 8272016101 )७610)'6 (098)068, शड वाहा06ते 0: प्रका, ४080 6०६ ७००] क0पडक्ातेड 07 लक्षापपाशंह8 ७81006 260818, 1080 001006 १0 (७96 10०01. येता प्र25 छॉ)] 9 पच) 2891010, 'ए1060 96 0819008 07 6 ७988 प्66 वैहक्त आते क्रिया वप पळते. एथ्60 ! व000 06 8प्प्पधि९€ 01 006 01096.) 4 (श्र. 56889६ 00 17ता18 800 105 फ8शं00. 0) | 1“ 0 8510 (080 8100088) 8पटाी हाला60) लॉन 200 06118 ( 1185 ) 006 जे पाट 8४ ४8 0. ७72524 तळ १ पफ स28 16 8६ 2000880 80 10809 ( पढ चाळू. )
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now