भारतीय साम्राज्य | Bhartiya Samarajya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhartiya Samarajya by नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

More Information About Author :

No Information available about नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

Add Infomation AboutNarayan Bhavaanrav Pavagi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(१३) आबाब्वद्धांस माहीत असून, त्यांजवर आह्या एतद्दे- शीयांचा चांगला छोभ असे. ते असे ह्मणतात कीँ- क “ माझी स्वतःची एतंदेशीय छोकांविषयी पहिल्याने काय समजूत होती ती अजून महा आठवते;-व ती आठवली असतां माझी मला मोठी शरम वाटते ! तीं ( समजूत ) अशी होती कीं, माझ्या हाताखालीं जे नेदीव्ह कामगार आहेत ते माझ्यापेक्षा सर्व प्रकारे किती हलके आहेत! असं मळा बरेच दिवस वाटत असे. पण जसजसे येथील छोकांविषयीं व माझे स्व- तःविषयीं मला आधिकाधेक कळूं छागले, तसतसा आमच्यामशधील भेद कमीकमी होत गेला. आमचे इंग्रज लोक आपल्या श्रेष्ठपणाचा मोठा डौल मिरव- तात, हे मी पुप्कळ ठिकाणी पाहि आहे; व ऐकळेही आहे; पण युरोपांतील व दिंटु- स्थानांतील निरनिराळ्या प्रतीच्या लोकांची त्यांच्या त्यांच्या मानान॑ परस्पर तुलना केली तर, तिकडच्या छोकांत गर्व मिरविण्यास मोठे कारण दिसेल अस वाटत नाहीं. तसेंच सगळ्या डि- दू1विषयी एकंदर सरसकट जे मत ज्याच्या त्याच्या ताडून एकू यंत की, ते सारे छोक येथून तेथून छुच्छे लबाड आहेत; त्यांची भल्यांन संगत करूंनये;आणि ते बुद्धाचे इतके मंद आहेत की); विद्याभ्यासाच्या योगाने
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now