बयाकांचें बंड | Bayakanche Band

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bayakanche Band by कृष्णाजी प्रभाकर - Krishnaji Prabhakar

More Information About Author :

No Information available about कृष्णाजी प्रभाकर - Krishnaji Prabhakar

Add Infomation AboutKrishnaji Prabhakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१४ अंक पहिछा-( प्रवेश ३ रा. )र्द्र०--जवान, झूर, वीर; मर्द बायांहो, खीराज्याच्या ह्या.तीन 5त्रंचा प्रथम गिरफदार करा.-ह्याना केद करताना यांच्याडेळ्यांतल्या त्या विषारी चमकेची तुम्हाला बाधा हाऊ नये झणून :यांच्या डॉंळ्यांकडे तुह्यी पाहूच नका, [ बायका केंद करितात. ]) दु- षाने, चांडाळांनो, अधमांनो, तुम्ही आतां आमचे गुलाम आहें झा स्त्रीराज्यांत प्रवेश करण्याबद्दल स्त्रियांचे केवारी श्वेतकेतुमहाराजयांची पत्रें तुमच्यापाशी आहेत का £--गांजांत जशी तुळस निपजते.-' तसे हे आमचे श्वेतकेतु मेल्या पुरुषांत जन्मले अहेत.-हे शरीराने.पुरुष असल तर मनान बायकातच त्याच! गणना हत. -श्चतकतुमहाराजांची पत्रें तुमच्या जवळ असलीं, तर तुम्हांल आलह्ली राणीसाहेबांच्या पुढ नेऊ; नाही. तर ॒ यापछीकडच्या कड्यावरूनतुमचा कडेलोट करण्यांत येईल मंत्रे ० --स्वातंञ्यप्रिय, शूर, वीर, मद बायांहो, इतक्या निर्दय- पणानें आमच्यांशीं वागूं नंका,जाग०--या जन्मीं आम्ही चुकून पुरुष झालों आहोंत, पुढच्याजन्म! पन्हा कथा पुरुष हाणार नाहीमत्र०--एवढा जन्म आम्हांला माफ करा. पुन्हा जर आम्ही :उक्पाच्या जन्माला आला तर॒ मग तुम्ही सर्वे बायका कट करून राभातल्या गभातच आक्षांला मारून टाका; त्या वेळीं मी तकार करणारचाहा: शिवाय उरुपाचा माठे वाढूं देऊन म्हातारपणी त्यांचा कडे- हट करण्यापक्ला गभीतल्या गाव पुरुषांना चिरडून मारणं बाय-काच्या हातचा मळ आहेअसतें, पण पुरुष कीं बायको ह गभीत ओळखूं येतं नाहींना !न मि न न भर “गवार कर आध. की म आ पिसा नाट <0<ननववतनत व...लिओनीझा ०--बायकांनी यांपूर्वांच परुषांचे अस बाजन केल
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now